خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 11 مهر 1402

بخوبی چو یار من نباشد یاری

بــخـوبــی چــو یـار مـن نـبــاشـد یـارینــگــاری مــهــوشــی بـــتــی عــیــاریچو رویش کو لاله ئی چو قدش سرویچو خالش کو مهره ئی چو زلفش ماریشـب زلـفـ…

بــخـوبــی چــو یـار مـن نـبــاشـد یـاری نــگــاری مــهــوشــی بـــتــی عــیــاری
چو رویش کو لاله ئی چو قدش سروی چو خالش کو مهره ئی چو زلفش ماری
شـب زلـفـش بــر قـمـر نـهـد زنـجـیـری خـط سـبــزش گـرد گـل کـشـد پـرگـاری
شـکـار افـکـن آهـویش خـدنـگ انـدازی سـمـن سـا هـنـدویـش پـریشـان کـاری
ز زلـفـش در هـر ســری بــود سـودائی ز چـشـمـش در هـر طـرف بـود بـیمـاری
اگـــر بـــاری از غـــمـــم نــدارد بـــر دل دلــم بــاری جــز غــمــش نــدارد بــاری
بــدلــداری کــردنـش نـبــاشــد مـیـلـی ولـی جــز دل بــردنـش نـبــاشــد کـاری
گـر انـکـارم مـی کـننـد کـو بـیدینـسـت نــبــاشــد جــز بــا بــتــان مــرا اقــراری
چو خواجـو خواهم که جـان بـرو فشانم ولـیـکــن جــان را کــجــا بــود مـقــداری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج