بدینسان که از ما جهانی جهانی

بـدینـسـان کـه از مـا جـهانی جـهانیکه بـا کـس نمانی و بـا کس نمانیتــو آن شـهـریـاری و آن شـهـره یـاریکه خسرو نشانی و خسرو نشانیتــو آنـی کـه قــتــلـ…

بـدینـسـان کـه از مـا جـهانی جـهانی که بـا کـس نمانی و بـا کس نمانی
تــو آن شـهـریـاری و آن شـهـره یـاری که خسرو نشانی و خسرو نشانی
تــو آنـی کـه قــتــلـم تــوانـی و دانـم کـه هر دم بـرآنی کـه خـونـم بـرانی
خوشا طرف بستان و دستان مستان مــی ارغــوانــی بــه روی غــوانــی
دل یـــاغـــی بـــاغـــیــم بـــاغ و دائم تــو در بــاغ بــانـی و در بــاغـبــانـی
نـدانـم کــدامــی کــه دامــی دلــم را ز نـسـل کـیـانـی کـه اصـل کـیـانـی
چـو مـاهی کـه مـاهیتـت کـس نـداند چـه کـانی که از لعـل گوهر چـکانی
تــو جـان و جـهـانـی و جـان جـهـانـی تــو نـور جــنــانـی و حــور جــنـانـی
سـزد کـاردوان رخ نـهد پـیش اسـبـت اگــر بــاز داری ســمــنــد ار دوانــی
تـرا نـار پــسـتـان بــه از نـار بــسـتـان که سیب از تـرنجـت کند بـوستـانی
تـو تـرخان و تـرخون ز جـور تـو خواجـو دل از خون چـو خـانی و رخ زر خانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج