به به به،مصطفا رحماندوست

به به به

به به به
رنگین است
خوش مزه
شیرین است

رویش زرد
بیمار است
لپش سرخ
تب دار است

مغزش را
چون بادام
بشکن زود
دام ، دام ، دام

هم خوش رو
هم خوش بو
زرد و سرخ
زردآلو

مصطفا رحماندوست