خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 7 مهر 1402

بیار ای لعبت ساقی شرابی

بـیـار ای لـعـبـت سـاقـی شـرابـیبـسـاز ای مطـرب مجـلـس ربـابـیچو دور عشرت و جامست بشتابکه هر دم می کند دوران شتـابـیدل پـرخـون من چـندان نماندسـتکه بـ…

بـیـار ای لـعـبـت سـاقـی شـرابـی بـسـاز ای مطـرب مجـلـس ربـابـی
چو دور عشرت و جامست بشتاب که هر دم می کند دوران شتـابـی
دل پـرخـون من چـندان نماندسـت که بـتـوان کرد مسـتـی را کـبـابـی
خـوشـا آن صبـحـدم کز مطلع جـام بـــرآیــد هــر زمــانــی آفــتـــابـــی
الـا ای بـاده پـیـمـایـان سـرمـسـت بــمـخـمـوری دهـیـد آخـر شـرابـی
گـرم از تـشـنـگـی جـان بـرلـب آید مگـر چـشـمم چـکـاند بـرلـب آبـی
شـد از بـاران اشـک و بـاده شـوق دلــم ویـرانــی و جــانــم خــرابــی
مگر بـستـست جـادوی تـو خـوابـم که شبها شد که محتاجم بخوابی
چـرا بـایـد کـه خـواجـو از تـو یکـروز سـلـامـی را نـمـی یـابــد جـوابــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج