بی تو مرا پر آب دیده

بـــی تـــو مـــرا پـــر آب دیــدهنـادیده بـخـواب خـواب دیدهمـا پـسـت و تـرا بـلـنـد قـامـتما مست و تـرا خـراب دیدهجان قول تو بی سخن شنیدهدل روی تـو ب…

بـــی تـــو مـــرا پـــر آب دیــده نـادیده بـخـواب خـواب دیده
مـا پـسـت و تـرا بـلـنـد قـامـت ما مست و تـرا خـراب دیده
جان قول تو بی سخن شنیده دل روی تـو بـی نقـاب دیده
از دیــده فــتـــاده در بـــلــا دل وز دل شـده در عـذاب دیده
یک ذره از آنکه در تو پـیداست نــادیــده درآفـــتـــاب دیــده
هر لـحـظـه ام از غـم تـو کـرده رخساره بخون خضاب دیده
در آتـــش فــرقــتـــت نــدیــده همچون دل من کبـاب دیده
فــریـاد لــب تــو کــرده هـر دم در سـاغـر من شـراب دیده
یـکـبـاره بـقـصـد خـون خـواجـو افـکـنـده سـپـر بـرآب دیـده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج