بی شلیک

سلبی ناز رستمی

کاش ،
در معرکه ی نفس های تو
از تفنگ نمی ترسیدم.
تفنگی که دیروز بی شلیک،
سکوت را از من گرفت
و امروز چنان َقلمی
فریاد را…

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران