تبسمت الزهر والمزن باک

تــبــســمـت الــزهـر والـمـزن بــاکو غـررت الـودق و الـدیـک حـاکنـسـیـم عـراقـی نـدانـم چـه بـادیزمین سپـاهان ندانم چه خاکیبـدین مشک سائی و عنبر فشان…

تــبــســمـت الــزهـر والـمـزن بــاک و غـررت الـودق و الـدیـک حـاک
نـسـیـم عـراقـی نـدانـم چـه بـادی زمین سپـاهان ندانم چه خاکی
بـدین مشک سائی و عنبر فشانی ایا نـفـحـت الـریح روحـی فـداک
ندانم چه نقشی که مثل تو صورت مـصـور نـگـردد ز آبـی و خـاکـی
ریاض بـهشتـی بـدین روح بـخشی چـراغ سـپـهری بـدین تـابـناکی
خــرد را فــریــبــی و دل را امــیـدی روانـرا حـیاتـی و تـن را هلـاکـی
نه در دل ممکـن که در قـلب جـانی نه از گل مرکب که از روح پاکی
مــررنــا بــاکــنــاف نـجــد و بــتــنــا بـــواد الـــاراک لـــعـــلـــی اراک
چو خواجو بـدست ار جـام خور آئین اگر مست گلچـهر اورنگ تـا کی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج