تخت خیری بین دگر بر تخته خارا زده

تـخـت خـیـری بـیـن دگـر بـر تـخـتـه خـارا زدهخــیـمـه ســلــطــان گــل بــر دامـن صــحــرا زدهدوستـان در بـوستـان بـرگ صبـوحی ساختهبــلـبــلـان گـلـبـ…

تـخـت خـیـری بـیـن دگـر بـر تـخـتـه خـارا زده خــیـمـه ســلــطــان گــل بــر دامـن صــحــرا زده
دوستـان در بـوستـان بـرگ صبـوحی ساخته بــلـبــلـان گـلـبــانـگ بــر طـوطـی شـکـر خـا زده
از شــقـایـق در مـیـان ســبــزه فـراش ربــیـع چــار طــاق لــعــل بــر پــیـروزه گــون دیــبــا زده
زرگـــر بـــاد بـــهــاری از کـــلــاه ســـیــم دوز قـــبـــه ئی از زر بـــنـــام نـــرگـــس رعـــنـــا زده
خـوش نوایان چـمن در پـرده عـشـاق راسـت نــــوبــــت نــــوروز بــــر بــــانــــگ هـــزار آواز ده
غنچه همچون گلرخی کو داده باشد دل بباد دســــت در پــــیـــراهـــن زنـــگــــاری والــــا زده
از چــراغ بــوسـتــان افـروز شـمـع زر چــکـان بــــاد آتــــش در نـــهـــاد لــــالـــه حــــمـــرا زده
نو عـروسـان چـمن در کـلـه های فـسـتـقـی تــاب در مــرغــول ریـحــان ســمــن فــرســا زده
دمـبـدم در گـوشـه هـای بـاغ گـویـد بـاغـبـان چشم خواجو بین دم از سر چشمه های ما زده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج