ترک صورت کن اگر عالم معنی طلبی

تـرک صـورت کن اگر عالم معنی طـلبـیکوس عزلت زن اگر ملکت کسری طلبیسر خـود پـیش نه ار پـای درین راه نهیغـرق این بـحـر شـو ار در تـمنی طـلبـیگر نه ماری بـ…

تـرک صـورت کن اگر عالم معنی طـلبـی کوس عزلت زن اگر ملکت کسری طلبی
سر خـود پـیش نه ار پـای درین راه نهی غـرق این بـحـر شـو ار در تـمنی طـلبـی
گر نه ماری بـچه معنی نروی از سر گنج ورنه طفلی بـچـه رو صورت مانی طلبـی
راه آدم زنــی و روضــه رضـــوان جـــوئی عیب مجـنون کنی و خـیمه لیلی طلبـی
خـاک گـوسـاله زرین شـوی از بـی آبـی وانگه از چوب عصا معجـز موسی طلبـی
تـا کـه بـرطـور جـلـالـت نبـود مـنزل قـرب از چـه رو پــرتــو انـوار تــجــلـی طـلـبــی
خدمت مور کن ار ملک سلیمان خواهی راه سـلمان رو اگر طلعت سلمی طلبـی
نام خـواجـو مـبـر ار نامـه وحـدت خـوانی تـرک کونین کن ار حـضـرت مولی طـلبـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج