تقریر عشق مجازی و قوت آن

تو را عشق همچون خودی ز آب و گلربــایــد هــمــی صــبــر و آرام دلبــه بــیـداریـش فـتــنـه بــرخـد و خـالبـه خـواب اندرش پـای بـند خـیالبـه صـدقـش چـن…

تو را عشق همچون خودی ز آب و گل ربــایــد هــمــی صــبــر و آرام دل
بــه بــیـداریـش فـتــنـه بــرخـد و خـال بـه خـواب اندرش پـای بـند خـیال
بـه صـدقـش چـنـان سـرنهی بـر قـدم که بـینی جهان بـا وجـودش عدم
چــو در چــشــم شــاهـد نــیـایـد زرت زر و خـاک یـکـسـان نـمـایـد بـرت
دگــر بــا کــســت بــر نــیـایـد نــفــس کـه بـا او نـمـانـد دگـر جـای کـس
تو گویی بـه چشم اندرش منزل است وگر دیده برهم نهی در دل است
نه انـدیشـه از کـس کـه رسـوا شـوی نه قوت که یک دم شـکیبـا شوی
گـرت جـان بـخـواهـد بـه لـب بـر نـهی وگـر تـیغ بـر سـر نـهـد سـر نـهی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج