تو چون قربان نمی گردی کجا همکیش ما باشی

تو چون قربان نمی گردی کجا همکیش ما باشیبـتـرک خـویـش و بـیـگـانـه بـگـو تـا خـویـش مـا بــاشـیاگــر دردت شــود درمــان عــلــاج رنـج مــا گــردیوگــر …

تو چون قربان نمی گردی کجا همکیش ما باشی بـتـرک خـویـش و بـیـگـانـه بـگـو تـا خـویـش مـا بــاشـی
اگــر دردت شــود درمــان عــلــاج رنـج مــا گــردی وگــر زخــمــت شــود مــرهــم روان ریـش مــا بــاشــی
حــیــات جــاودان یــابــی اگــر در راه مــا مــیــری بــرآری نــام ســلــطــانــی اگــر درویــش مــا بـــاشــی
تـو چـون جـانی همان بـهتـر که از ما سیر بـرنائی تو چون شمعی چنان خوشتر کزین پس پیش ما باشی
اگــر خــون دل از مـژگــان بــریـزی آب خــود ریـزی وگـر زهـر از لـب خــنـجــر نـنـوشــی نـیـش مـا بــاشـی
جـهـانـداران نـهـنـدت عـیـد اگـر قـربــان مـا گـردی کــمــانــداران کــنـنـدت زه اگــر در کــیـش مــا بــاشــی
بـرو خـواجـو کـه بـدنـامـان ز نیک و بـد نینـدیشـند تـو بـد نـامـی عـجـب دارم کـه نـیک انـدیش مـا بـاشـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج