جواد شریفی

تصویر تست

جواد شریفی

جواد شریفی مدرس ادبیات فارسی نویسنده دو جلد کتاب شعر آموزش در مراکز آموزش عالی سی ساله از ورامین

دختری با لطافت گل یاس
دختری چادر قجر بر سر
میرسد میزند رقم رویا
گرچه هرگز نمی کنم باور
*
دختری که به چارقد چون باغ
صد گل و فرق در وسط دارد
زیر چشمی نگاه و صد خطرش
ارزش لحظه ای رصد دارد
*
پسری با لهجه فرنگی از
شهر آمده به خواستگاری او
روزگارش که بهتر من و ماست
روزگار زلال و جاری او
*
چه بگویم کمی مرددم از
حُسن خلقی که در نگاهش است
دختر کدخدای قصه‌ی ما
مهربانی که صدایش است
*
گوئیا مثل من نه چون او را
من فقط گه به خواب میبینم
ولی از زیرپوشیه دائم
نه!خدا اشتباه می بینم

*
ما کجا دختری چنین به کجا
این میسر نمیشود هرگز
به چه فکری سر خطاکارم
در چه فکری سر ز فکر عاجز

*
به خود آ پیشه ی تو چوپانی است
گر چه رویاست همچو رویا ناب
همسر تو برای تو حتی
نشود دختر قجر در خواب……
***
#جواد_شریفی