حرف های در گوشی 3

احمد رضایی پایدار

شخصی که به فضل خدا به جاهی رسید
رو به خدا کردو سوالی پرسید
این همه مال که به من بخشیدی
در راه خودت زمن پس می گیری ؟

نجواکننده ای مست در آن حوالی
رو کرد به مردو سوالی پرسید

از خود بپرس که خدای عالم
در راه خود به تو داد مال و جاهی ؟

احمد رضایی الف پایدار+

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران