حسن جان!بوی سیبت را بنـــازم ( عباس خوش عمل کاشانی )

عباس خوش عمل کاشانی

حسن جان!بوی سیبت را بنـــازم

کلیــــد تـــــــوی جیبت را بنــازم

فـــــراز قلّه ی قافی چو سیمرغ

بیا پائین کـــــــه شیبت را بنازم

***

تو با شیب ملایــــــم می توانی

گــــــرانی را کنی تحمیل بر ما

کلیــــدت توی قفل در شکسته

حوالت کن کلنــگ و بیل برما

***

توآن مردی که باتدبیر و امّید

زدی خط دفتر مشــــق علایق

عطا کردی ز بیت المال خالی

خلایق را هرآنچه بـــود لایق

***

قویدستی به زیر پات له کن

مـــخ گندیده ی رایانه ها را

زبس خوردیم نک مشرف به موتیم

در آراز حلق مایارانه ها را

***

تـو ای دارای شمّ اقتصادی

بیا بنشین دودوتا چارتا کن

برای دوره ی آینده ی خود

شکار مغزوهم انگیز ماکن

***

خوش آن دولت که مستعجل نباشد

چو شاعرها اسیر دل نباشد

گرانی با تورّم چون که رو کرد

چو آهوبرّه پا درگل نباشد.