حنظله ربانی

تصویر تست

حنظله ربانی

چشمان تو آمد که تا با هر نگاهی
در هم بکوبد تاج و تخت پادشاهی
 
فرمانده وقتی چشم زیبای تو باشد
می پاشد از هم انضباط هر سپاهی
 
فهمیده ام از ناله های نی لبک ها
از سینه ها خیزد چه سوزی و چه آهی !
 
هر کوره راهی که از آن معشوقه بگذشت
می گردد از دید هر عاشق شاه راهی
 
آباء و اجدادت بسوزد آه ! ای عشق !
پایان تو درد است خواهی یا نخواهی