حکایت ابراهیم علیه السلام

شـنیدم که یک هفـتـه ابـن السـبـیلنـیـامـد بـه مـهـمـان سـرای خـلـیـلز فـرخــنـده خــویـی نـخـوردی بــگـاهمـــگـــر بـــیــنـــوایــی در آیــد ز راهبــ…

شـنیدم که یک هفـتـه ابـن السـبـیل نـیـامـد بـه مـهـمـان سـرای خـلـیـل
ز فـرخــنـده خــویـی نـخـوردی بــگـاه مـــگـــر بـــیــنـــوایــی در آیــد ز راه
بــرون رفـت و هـر جـانـبـی بــنـگـریـد بــر اطــراف وادی نـگــه کــرد و دیـد
بــه تـنـهـا یـکـی در بـیـایـان چـو بـیـد سـر و مـویش از بـرف پـیری سـپـید
بــه دلـداریـش مـرحــبــایـی بــگـفـت بــرسـم کـریـمـان صـلـایـی بـگـفـت
کــه ای چــشــمـهـای مــرا مـردمـک یکـی مـردمـی کـن بـه نـان و نمـک
نعم گفت و بـر جست و برداشت گام که دانسـت خـلقش، علیه السـلام
رقــبــیـان مـهـمــان ســرای خــلــیـل بــه عــزت نـشــانـدنـد پــیـر ذلــیـل
بــفــرمـود و تــرتــیـب کــردنـد خــوان نشـسـتـنـد بـر هر طـرف همـگـنـان
چـو بــسـم الـلـه آغـاز کـردنـد جــمـع نـیامـد ز پـیرش حـدیثـی بـه سـمـع
چـنـین گـفـتـش: ای پـیـر دیـرینـه روز چو پیران نمی بـینمت صدق و سوز
نه شرط است وقتی که روزی خوری کـــه نـــام خـــداونـــد روزی بـــری؟
بـگـفـتـا نـگـیـرم طـریـقـی بـه دسـت کـه نـشـنـیـدم از پــیـر آذرپــرســت
بــدانــســت پــیـغــمــبــر نـیـک فــال کـه گـبــرسـت پـیـر تـبـه بـوده حـال
بــخـواری بـرانـدش چـو بـیـگـانـه دیـد کـه مـنـکـر بـود پـیش پـاکـان پـلـیـد
ســروش آمــد از کــردگــار جـــلــیــل بـه هیبـت ملامت کنان کـای خـلیل
مـنـش داده صـد ســال روزی و جــان تــو را نــفــرت آمــد از او یـک زمــان
گـر او مـی بــرد پـیـش آتـش سـجـود تو با پس چرا می بری دست جود؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج