حکایت تیرانداز اردبیلی

یــکــی آهــنــیــن پـــنــجـــه در اردبـــیــلهـمــی بــگــذرانــیـد پــیـلــک ز پــیـلنـمــد پــوشــی آمـد بــه جــنـگــش فــرازجــوانـی جــهـان ســ…

یــکــی آهــنــیــن پـــنــجـــه در اردبـــیــل هـمــی بــگــذرانــیـد پــیـلــک ز پــیـل
نـمــد پــوشــی آمـد بــه جــنـگــش فــراز جــوانـی جــهـان ســوز پــیـکـار ســاز
بــه پــرخـاش جــسـتــن چـو بــهـرام گـور کـمـنـدی بـه کـتـفـش بـر از خـام گـور
چــو دیــد اردبــیــلــی نــمــد پــاره پــوش کــمـان در زه آورده و زه را بــه گــوش
بـــه پـــنــجـــاه تـــیــر خـــدنــگــش بـــزد کـه یـک چـوبـه بـیـرون نـرفـت از نـمـد
درآمـــد نــمــدپـــوش چـــون ســـام گـــرد بـــه خـــم کـــمــنــدش درآورد و بـــرد
بـه لـشـکـرگـهش بـرد و در خـیمه دسـت چـو دزدان خـونـی بـه گـردن بـبـسـت
شـب از غـیـرت و شـرمـســاری نـخــفـت سـحـرگـه پـرسـتـاری از خـیمه گـفـت
تـــو کآهــن بـــه نـــاوک بـــدوزی و تـــیــر نـمـدپــوش را چــون فـتــادی اســیـر؟
شنیدم که می گفت و خون می گریست نـدانـی کـه روز اجـل کـس نـزیسـت؟
مـن آنـم کــه در شــیـوه طــعــن و ضــرب بـــه رســتـــم در آمــوزم آداب حـــرب
چــو بـــازوی بـــخــتـــم قــوی حــال بـــود ســتــبــری پــیـلــم نـمـد مـی نـمـود
کـنـونـم کـه در پــنـجــه اقـبــیـل نـیـسـت نـمـد پـیش تـیـرم کـم از پـیل نـیسـت
بــــه روز اجــــل نـــیـــزه جــــوشــــن درد ز پـــیـــراهـــن بـــی اجـــل نـــگـــذرد
کــرا تـــیــغ قــهــر اجـــل در قــفـــاســـت برهنه ست اگر جوشنش چند لاست
ورش بـــخــت یــاور بـــود، دهــر پـــشــت بـرهـنـه نـشـایـد بـه سـاطـور کـشـت
نـه دانـا بــه سـعـی از اجــل جــان بــبــرد نـه نـادان بــه نـاســاز خــوردن بــمـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج