حکایت جنید و سیرت او در تواضع

شــنـیـدم کــه در دشــت صــنــعــا جــنـیـدسـگـی دیـد بــر کـنـده دنـدان صـیـدز نــیــروی ســـر پـــنــجـــه شـــیــر گـــیــرفــرومـانـده عــاجــز چـ…

شــنـیـدم کــه در دشــت صــنــعــا جــنـیـد سـگـی دیـد بــر کـنـده دنـدان صـیـد
ز نــیــروی ســـر پـــنــجـــه شـــیــر گـــیــر فــرومـانـده عــاجــز چــو روبــاه پــیـر
پـــس از غــرم و آهــو گــرفــتــن بـــه پـــی لـگـد خـوردی از گـوسـفـنـدان حــی
چـو مـسـکـین و بـی طـاقـتـش دید و ریش بــدو داد یـک نـیـمــه از زاد خــویـش
شنیدم که می گفت و خوش می گریست که داند که بهتر ز ما هر دو کیست؟
بـــه ظــاهــر مــن امــروز از ایــن بــهــتــرم دگـر تــا چــه رانـد قــضــا بــر ســرم
گـــرم پـــای ایـــمـــان نـــلـــغـــزد ز جـــای بــه سـر بــر نـهـم تـاج عـفـو خـدای
وگــــر کــــســــوت مـــعــــرفــــت در بــــرم نـمـانـد، بـه بـسـیـار از ایـن کـمـتـرم
کـه سـگ بـا هـمـه زشـت نـامـی چـو مـرد مــر او را بــه دوزخ نــخــواهـنـد بــرد
ره ایــن اســـت ســـعــدی کــه مــردان راه بــه عــزت نـکــردنــد در خــود نـگــاه
ازان بـــر مـــلـــایــک شـــرف داشـــتـــنـــد کـه خـود را بـه از سـگ نپـنداشـتـند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج