حکایت حاتم طائی و صفت جوانمردی او

شــنــیــدم در ایــام حــاتــم کــه بـــودبـه خـیـل انـدرش بــادپـایـی چـو دودصـبـا سـرعـتـی، رعـد بـانـگ ادهـمـیکـه بـر بـرق پـیشـی گرفـتـی همیبـه تگ…

شــنــیــدم در ایــام حــاتــم کــه بـــود بـه خـیـل انـدرش بــادپـایـی چـو دود
صـبـا سـرعـتـی، رعـد بـانـگ ادهـمـی کـه بـر بـرق پـیشـی گرفـتـی همی
بـه تگ ژاله می ریخت بـر کوه و دشت تـو گفـتـی مگر ابـر نیسـان گـذشـت
یـکــی ســیـل رفــتــار هــامــون نــورد کـه بـاد از پـیش بـاز مـاندی چـو گـرد
ز اوصــاف حــاتــم بــه هــر بـــر و بــوم بـگـفـتـنـد بــرخـی بـه سـلـطـان روم
کـه هـمـتـای او در کـرم مـرد نـیـسـت چو اسبـش بـه جولان و ناورد نیست
بــیـابــان نـوردی چــو کـشـتــی بــرآب کـه بــالـای ســیـرش نـپــرد عــقـاب
بــه دسـتــور دانـا چـنـیـن گـفـت شـاه کـه دعـوی خـجـالـت بــود بــی گـواه
مــن از حــاتــم آن اســب تــازی نـهـاد بـخـواهم، گـر او مـکـرمـت کـرد و داد
بـدانم کـه در وی شـکـوه مـهی اسـت وگر رد کـند بـانگ طـبـل تـهی اسـت
رســولـی هـنـرمـنـد عــالـم بــه طــی روان کـــرد و ده مـــرد هـــمـــراه وی
زمــیــن مـــرده و ابـــر گـــریــان بـــر او صــبـــا کــرده بـــار دگــر جـــان در او
بـــه مــنــزلــگــه حـــاتـــم آمــد فــرود بـر آسـود چـون تـشـنـه بـر زنـده رود
سـماطـی بـیفـگند و اسـبـی بـکشـت بـه دامن شـکر دادشـان زر بـمشـت
شـــب آن جـــا بـــبـــودنــد و روز دگــر بـگفـت آنچـه دانسـت صـاحـب خـبـر
همی گفت و حاتم پریشان چو مست به دندان ز حسرت همی کند دست
کــه ای بــهــره ور مــوبــد نــیــک نــام چـرا پـیـش از ایـنـم نـگـفـتـی پـیـام؟
مــن آن بـــاد رفــتـــار دلــدل شــتــاب ز بــهـر شــمــا دوش کــردم کــبــاب
کـه دانـسـتــم از هـول بــاران و سـیـل نـشــایـد شــدن در چــراگــاه خــیـل
بــه نـوعــی دگــر روی و راهـم نــبــود جـــز او بـــر در بـــارگـــاهــم نــبـــود
مـــروت نـــدیــدم در آیــیــن خـــویــش که مهمان بـخسبـد دل از فاقه ریش
مــرا نــام بـــایــد در اقـــلـــیــم فـــاش دگــر مــرکــب نــامــور گــو مــبـــاش
کـسـان را درم داد و تـشـریف و اسـب طبـیعی است اخـلاق نیکو نه کسب
خـبــر شـد بــه روم از جــوانـمـرد طـی هـزار آفــریـن گــفــت بــر طــبــع وی
ز حـاتــم بــدیـن نـکـتــه راضـی مـشـو از ایـن خــوب تــر مـاجــرایـی شــنـو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج