حکایت حاتم طائی

ز بــنــگــاه حــاتــم یـکــی پــیـرمــردطــلــب ده درم ســنـگ فــانـیـد کــردز راوی چــــنـــان یـــاد دارم خـــبــــرکـه پـیشـش فـرسـتـاد تـنگـی شـک…

ز بــنــگــاه حــاتــم یـکــی پــیـرمــرد طــلــب ده درم ســنـگ فــانـیـد کــرد
ز راوی چــــنـــان یـــاد دارم خـــبــــر کـه پـیشـش فـرسـتـاد تـنگـی شـکـر
زن از خیمه گفت این چه تدبیر بـود؟ هــمــان ده درم حــاجــت پــیــر بـــود
شـنـیـد ایـن سـخـن نـامـبـردار طـی بــخــنـدیـد و گـفــت ای دلـارام حــی
گر او در خور حاجت خویش خواست جــوانـمـردی آل حــاتــم کـجــاسـت؟
***
چـــو حــاتـــم بـــه آزاد مــردی دگــر ز دوران گـــیــتـــی نـــیـــایــد مـــگـــر
ابــوبــکـر سـعـد آن کـه دسـت نـوال نــهــد هــمــتـــش بـــر دهــان سؤال
رعــیــت پـــنــاهــا دلــت شــاد بـــاد بــه سـعـیـت مـسـلـمـانـی آبــاد بــاد
سـرافـرازد ایـن خـاک فـرخـنـده بــوم ز عــدلــت بــر اقــلــیـم یـونــان و روم
چـو حـاتــم، اگـر نـیـسـتـی کـام وی نـبــردی کـس انـدر جــهـان نـام طـی
ثــنــا مــانـد از آن نــامــور در کــتــاب تــو را هــم ثــنــا مــانــد و هـم ثــواب
که حـاتـم بـدان نام و آوازه خـواسـت تـو را سعی و جـهد از بـرای خداست
تــکــلــف بــر مـرد درویـش نـیـســت وصیت همین یک سخن بیش نیست
کـه چـندان که جـهدت بـود خـیر کـن ز تــو خــیـر مـانـد ز سـعـدی سـخــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج