حکایت خواجه نیکوکار و بنده نافرمان

بـــزرگـــی هــنـــرمـــنـــد آفـــاق بـــودغــلــامــش نـکــوهـیـده اخــلــاق بــوداز ایـن خــفــرقــی مــوی کــالــیـده ایبــدی، ســر کــه در روی مـ…

بـــزرگـــی هــنـــرمـــنـــد آفـــاق بـــود غــلــامــش نـکــوهـیـده اخــلــاق بــود
از ایـن خــفــرقــی مــوی کــالــیـده ای بــدی، ســر کــه در روی مــالــیـده ای
چــو ثــعـبــانـش آلـوده دنـدان بــه زهـر گــرو بـــرده از زشـــت رویــان شـــهــر
مـدامـش بــه روی آب چــشـم سـبــل دویــــدی ز بـــــوی پــــیــــاز بـــــغــــل
گــره وقــت پـــخـــتـــن بـــر ابـــرو زدی چــو پــخــتــنـد بــا خــواجــه زانـو زدی
دمادم بـه نان خـوردنش هم نشـسـت وگــر مـردی آبــش نـدادی بــه دســت
نـه گـفـت انـدر او کـار کـردی نـه چـوب شـب و روز از او خـانـه در کـنـد و کـوب
گـهـی خــار و خــس در ره انـداخــتــی گــهـی مــاکــیـان در چــه انـداخــتــی
ز ســیــمــاش وحــشــت فــراز آمــدی نــرفــتــی بــه کــاری کــه بــاز آمــدی
کـسـی گـفـت از این بـنـده بـد خـصـال چـه خـواهی؟ ادب ، یا هنر، یا جـمال؟
نــیــرزد وجــودی بــدیــن نــاخــوشــی کـه جـورش پـسـندی و بـارش کـشـی
مـنـت بــنـده ای خــوب و نـیـکـو سـیـر بــدســت آرم، ایـن را بــه نـخــاس بــر
وگــر یـک پــشــیــز آورد ســر مــپــیــچ گران است اگر راست خواهی به هیچ
شـنـیـد ایـن سـخــن مـرد نـیـکـو نـهـاد بـــخـــنـــدیــد کـــای یـــار فـــرخ نـــژاد
به دست این پسر طبع و خویش ولیک مـرا زو طــبــیـعـت شــود خــوی نـیـک
چـو زو کـرده بــاشـم تــحـمـل بــسـی تــوانــم جــفــا بــردن از هــر کــســی
تــحـمـل چــو زهـرت نـمـایـد نـخـسـت ولـی شـهد گـردد چـو در طـبـع رسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج