حکایت دانشمند

فـقـیهـی کـهـن جـامـه ای تـنـگـدسـتدر ایـوان قـاضـی بــه صـف بــرنـشـســتنــگــه کــرد قــاضــی در او تــیــز تــیــزمـعــرف گـرفــت آســتــیـنـش کــه…

فـقـیهـی کـهـن جـامـه ای تـنـگـدسـت در ایـوان قـاضـی بــه صـف بــرنـشـســت
نــگــه کــرد قــاضــی در او تــیــز تــیــز مـعــرف گـرفــت آســتــیـنـش کــه خــیـز
نـدانـی کـه بــرتــر مـقـام تــو نـیـســت فــروتــر نــشــیـن، یـا بــرو، یـا بــایـســت
نـه هـرکـس ســزاوار بــاشـد بــه صـدر کرامت بـه فـضـل اسـت و رتـبـت بـه قـدر
دگـر ره چـه حـاجـت بــه پـنـد کـسـت؟ هـمـیـن شـرمـسـاری عـقـوبــت بــسـت
بــه عـزت هـر آن کـو فـروتـر نـشـسـت بــه خــواری نـیـفـتــد ز بــالـا بــه پــسـت
بـــه جــای بـــزرگــان دلــیــری مــکــن چـو سـر پـنجـه ات نیسـت شـیری مکـن
چــو دیـد آن خــردمــنــد درویـش رنــگ که بنشست و برخاست بـختش به جنگ
چـــو آتـــش بــــرآورد بــــیـــچـــاره دود فــروتــر نـشــســت از مـقـامـی کـه بــود
فــقـیـهـان طــریـق جــدل ســاخــتــنـد لـــم و لـــا اســـلـــم درانـــداخــــتــــنـــد
گــشــادنــد بـــر هــم در فــتــنــه بـــاز بــــه لــــا و نـــعــــم کــــرده گــــردن دراز
تـو گفتـی خـروسـان شـاطـر بـه جـنگ فــتــادنــد در هـم بــه مــنــقــار و چــنـگ
یکی بی خود از خشمناکی چو مست یـکـی بــر زمـیـن مـی زنـد هـر دو دسـت
فــتــادنــد در عــقــده ای پــیــچ پــیــچ کـــه در حـــل آن ره نـــبـــردنـــد هـــیـــچ
کــهــن جـــامــه در صــف آخــرتـــریــن بـــه غــرش درآمــد چـــو شــیــر عــریــن
بــگـفــت ای صــنـا دیـد شــرع رســول بـــه ابـــلــاغ تـــنــزیــل و فــقــه و اصــول
دلـــایــل قـــوی بـــایـــد و مـــعـــنـــوی نــه رگــهــای گــردن بـــه حــجــت قــوی
مـرا نـیـز چــوگـان لـعـب اسـت و گـوی بــگــفــتــنــد اگــر نــیــک دانــی بــگــوی
بـه کـلک فـصـاحـت بـیانی کـه داشـت بـه دلـهـا چـو نـقـش نـگـیـن بـرنـگـاشـت
سـر از کوی صـورت بـه معـنی کـشـید قــلــم در ســر حـــرف دعــوی کــشــیــد
بــگــفــتــنــدش از هــر کــنــار آفــریــن کـه بــر عــقـل و طــبــعــت هـزار آفــریـن
سـمـنـد سـخـن تـا بــه جـایـی بــرانـد کـه قـاضــی چــو خــر در وحــل بــازمـانـد
بــرون آمـد از طـاق و دسـتــار خـویـش بــه اکـرام و لـطــفـش فـرســتــاد پــیـش
کـه هـیـهـات قــدر تــو نـشــنـاخــتــیـم بـــه شــکــر قــدومــت نــپـــرداخــتـــیــم
دریــغ آیــدم بـــا چـــنــیــن مـــایــه ای کــه بــیــنــم تــو را در چــنــیـن پــایـه ای
مـــعـــرف بـــه دلـــداری آمـــد بــــرش کــه دســتــار قــاضــی نـهـد بــر ســرش
بـه دسـت و زبـان مـنع کـردش کـه دور مـــنـــه بـــر ســـرم پـــای بـــنـــد غـــرور
کــه فــردا شــود بـــر کــهــن مــیــزران بـــه دســتــار پـــنــجــه گــزم ســرگــران
چــو مــولــام خــوانـنـد و صــدر کــبــیـر نـمــایـنـد مــردم بــه چــشــمـم حــقــیـر
تــــفــــاوت کـــنـــد هـــرگـــز آب زلـــال گــرش کــوزه زریــن بـــود یــا ســـفـــال؟
خــرد بـــایــد انــدر ســر مــرد و مــغــز نــبـــایــد مــرا چــون تــو دســتـــار نــغــز
کـس از سـر بـزرگـی نـبـاشـد بـه چـیز کـدو سـر بــزرگ اسـت و بــی مـغـز نـیـز
مــیـفــراز گــردن بــه دســتــار و ریـش که دستـار پـنبـه ست و سبـلت حشیش
بـه صـورت کـسـانی کـه مـردم وشـنـد چـو صـورت هـمـان بــه کـه دم درکـشـنـد
بــه قــدر هـنـر جــســت بــایـد مـحــل بــلـنـدی و نـحــسـی مـکـن چــون زحــل
نــی بــوریــا را بـــلــنــدی نــکــوســت کـه خــاصـیـت نـیـشـکـر خــود در اوسـت
بـدین عـقـل و همـت نـخـوانـم کـسـت وگــر مــی رود صـــد غــلــام از پـــســـت
چـه خـوش گفت خـر مهره ای در گلی چــو بــر داشــتــش پــر طـمـع جــاهـلـی
مـرا کـس نـخـواهـد خـریـدن بــه هـیـچ بـــه دیــوانــگـــی در حـــریــرم مـــپـــیــچ
خــبــزدو هـمـان قـدر دارد کـه هـسـت وگــر در مــیــان شــقــایــق نــشــســـت
نه منعـم بـه مال از کسـی بـهتـرسـت خــر ار جــل اطـلـس بــپــوشـد خــرسـت
بـدین شـیوه مـرد سـخـنگـوی چـسـت بــه آب سـخــن کـیـنـه از دل بــشـســت
دل آزرده را ســخــت بــاشــد ســخــن چـو خـصـمـت بــیـفـتـاد سـسـتـی مـکـن
چـو دسـتـت رسـد مـغـز دشـمـن بــرآر کــه فــرصــت فــرو شــویــد از دل غــبــار
چـنـان مـانـد قـاضـی بـه جـورش اسـیر کــه گــفـــت ان هــذا لــیــوم عـــســـیــر
بــه دنــدان گــزیــد از تــعــجــب یـدیـن بــمــانــدش در او دیـده چــون فــرقــدیـن
وزان جــا جــوان روی هـمـت بــتــافــت بـرون رفـت و بـازش نـشـان کـس نـیافـت
غـریـو از بــزرگـان مـجــلـس بــخـاسـت که گویی چنین شوخ چشم از کجاست؟
نـقـیـب از پـیـش رفـت و هـر سـو دویـد کـه مـردی بـدین نعـت و صـورت کـه دید؟
یکـی گـفـت از این نوع شـیرین نـفـس در این شـهر سـعـدی شـنـاسـیم و بـس
بــر آن صـد هـزار آفـریـن کـایـن بـگـفـت حـق تـلـخ بـیـن تـا چـه شـیـریـن بـگـفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج