حکایت دختر حاتم در روزگار پیغمبر(ص)

شـنیدم کـه طـی در زمـان رسـولنـکـردنـد مـنـشـور ایـمـان قـبــولفـرســتــاد لـشـکـر بــشـیـر نـذیـرگرفـتـند از ایشـان گروهی اسـیربـفرمود کشـتـن بـه شمش…

شـنیدم کـه طـی در زمـان رسـول نـکـردنـد مـنـشـور ایـمـان قـبــول
فـرســتــاد لـشـکـر بــشـیـر نـذیـر گرفـتـند از ایشـان گروهی اسـیر
بـفرمود کشـتـن بـه شمشیر کین کـه نـاپــاک بــودنـد و نـاپــاکـدیـن
زنـی گـفـت مـن دخـتــر حـاتــمـم بـخـواهـید از این نـامـور حـاکـمـم
کـرم کن بـه جـای من ای محـتـرم کـه مـولـای مـن بـود از اهل کـرم
بــه فـرمـان پــیـغـمـبــر نـیـک رای گشادند زنجیرش از دست و پای
در آن قــوم بــاقــی نـهـادنـد تــیـغ کـه رانند سـیلاب خـون بـی دریغ
بـزاری بـه شـمشـیر زن گفـت زن مـرا نـیـز بــا جــمـلـه گـردن بــزن
مــروت نــبــیـنــم رهـایـی ز بــنــد بــه تــنـهـا و یـارانـم انـدر کـمـنـد
همی گفت و گریان بر اخوان طی بــه ســمـع رســول آمـد آواز وی
بـبـخـشـیدش آن قوم و دیگر عطـا که هرگز نکرد اصـل و گوهر خـطا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج