حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست

ز دریــای عـــمـــان بـــرآمــد کـــســـیســفــر کــرده هــامــون و دریــا بــســیعــرب دیــده و تــرک و تــاجــیـک و رومز هـر جــنـس در نـفـس پــاکـش…

ز دریــای عـــمـــان بـــرآمــد کـــســـی ســفــر کــرده هــامــون و دریــا بــســی
عــرب دیــده و تــرک و تــاجــیـک و روم ز هـر جــنـس در نـفـس پــاکـش عــلـوم
جــهـان گــشــتــه و دانـش انـدوخــتــه ســفــر کــرده و صــحــبـــت آمــوخــتـــه
بــه هـیـکـل قـوی چــون تــنـاور درخـت ولـیـکـن فـرو مـانـده بــی بــرگ سـخــت
دو صــد رقــعــه بــالــای هـم دوخــتــه ز حـــراق و او در مـــیـــان ســـوخـــتــــه
بـــه شـــهــری درآمـــد ز دریــا کـــنـــار بـــزرگـــی در آن نــاحـــیــت شـــهــریــار
کـه طـبـعـی نکـونـامـی اندیش داشـت ســر عــجــز بـــر پــای درویــش داشــت
بــشــســتــنـد خــدمــتــگــزاران شــاه ســر و تــن بـــه حــمــامــش از گــرد راه
چــو بــر آســتــان مــلــک ســر نــهــاد نــیــایـش کــنــان دســت بــر بــر نــهــاد
درآمــد بـــه ایــوان شـــاهــنــشــهــی کـه بــخــتــت جــوان بــاد و دولـت رهـی
نـرفــتــم در ایـن مـمــلــکــت مـنـزلــی کــــز آســــیـــبــــت آزرده دیـــدم دلـــی
مـلــک را هـمـیـن مـلـک پــیـرایـه بــس کــــه راضــــی نـــگـــرد بــــه آزار کــــس
نـدیـدم کــســی ســرگــران از شــراب مـــگـــر هـــم خـــرابـــات دیـــدم خـــراب
سـخـن گـفـت و دامـان گـوهر فـشـانـد بـه نطـقـی که شـاه آسـتـین بـرفـشـاند
پــســنـد آمـدش حــسـن گـفـتــار مـرد بــه نـزد خــودش خــوانــد و اکــرام کــرد
زرش داد و گــوهــر بـــه شــکــر قــدوم بـــپـــرســـیــدش از گـــوهــر و زاد بـــوم
بـگفت آنچـه پـرسـیدش از سـرگذشت بـه قـربــت ز دیـگـر کـسـان بــر گـذشـت
مـلـک بــا دل خــویـش در گـفــت و گـو کــــه دســــت وزارت ســــپــــارد بـــــدو
ولــیــکـــن بـــتـــدریــج تـــا انــجـــمــن بــه ســســتــی نـخــنـدنـد بــر رای مـن
بــه عـقـلـش بــبــایـد نـخــسـت آزمـود بـــقـــدر هـــنـــر پـــایــگـــاهـــش فـــزود
بــــرد بــــر دل از جـــور غـــم بــــارهـــا کــــه نــــا آزمــــوده کــــنــــد کــــارهــــا
نظـر کن چـو سـوفار داری بـه شـسـت نـه آنـگــه کــه پــرتــاب کــردی ز دســت
چـو یوسـف کـسـی در صـلـاح و تـمـیـز بــه یـک ســال بــایــد کــه گــردد عــزیـز
بـــه ایــام تـــا بـــر نـــیــایــد بـــســـی نــشــایــد رســیــدن بــه غــور کــســی
زهـر نـوعــی اخــلـاق او کـشــف کــرد خــردمــنــد و پــاکــیــزه دیــن بــود مــرد
نـکـو ســیـرتــش دیـد و روشـن قـیـاس سـخــن سـنـج و مـقـدار مـردم شـنـاس
بـه رای از بـزرگـان مـهـش دیـد و بـیش نـشـانـدش زبــردسـت دسـتــور خـویـش
چـنان حـکـمـت و مـعـرفـت کـار بـسـت کــه از امـر و نـهـیـش درونـی نـخــســت
در آورد مـــلـــکـــی بــــه زیـــر قــــلـــم کــــز او بــــر وجــــودی نـــیـــامـــد الـــم
زبــان هـمــه حــرف گــیـران بــبــســت کـه حــرفــی بــدش بــرنـیـامـد ز دســت
حـسـودی کـه یـک جــو خـیـانـت نـدیـد بــه کـارش بــه تــابــه چـو گـنـدم تـپــیـد
ز روشــن دلـش مـلـک پــرتــو گــرفــت وزیـــر کــــهـــن را غــــم نـــو گــــرفــــت
نـــدیــد آن خـــردمـــنــد را رخـــنــه ای کـــه در وی تـــوانـــد زدن طـــعـــنـــه ای
امـیـن و بــد انـدیـش طـشـتــنـد و مـور نـــشـــایــد در او رخـــنـــه کـــردن بـــزور
مـلـک را دو خــورشـیـد طـلـعـت غـلـام بـه سـر بــر، کـمـر بــسـتـه بـودی مـدام
دو پــاکــیـزه پــیـکــر چــو حــور و پــری چــو خــورشـیـد و مـاه از سـدیـگـر بــری
دو صورت که گفتـی یکی نیست بـیش نــمــوده در آیـیـنــه هــمــتــای خــویـش
ســخــنـهـای دانـای شـیـریـن سـخــن گـرفــت انـدر آن هـر دو شــمـشــاد بــن
چـو دیدند کاوصـاف و خـلقش نکوسـت بـطـبـعـش هواخـواه گـشـتـنـد و دوسـت
در او هـــم اثـــر کـــرد مـــیــل بـــشـــر نـه مـیـلـی چـو کـوتــاه بــیـنـان بــه شـر
از آســایــش آنــگــه خــبـــر داشــتــی کــه در روی ایــشــان نــظــر داشــتـــی
چـو خـواهـی کـه قـدرت بـمـانـد بــلـنـد دل، ای خـواجـه، در سـاده رویـان مـبـنـد
وگــر خــود نـبــاشــد غــرض در مــیـان حــذر کــن کــه دارد بــه هــیــبــت زیــان
وزیــر انــدر ایــن شـــمـــه ای راه بـــرد بــخــبــث ایـن حــکــایـت بــر شــاه بــرد
کـه این را ندانم چـه خـوانند و کیسـت! نـخـواهد بـسـامـان در این مـلـک زیسـت
ســـفـــر کـــردگــان لــاابـــالــی زیــنــد کـــه پـــرورده مــلـــک و دولـــت نــیــنــد
شـنـیـدم کـه بـا بـنـدگـانـش سـرسـت خـیانـت پـسـنـدسـت و شـهوت پـرسـت
نــشــایــد چــنــیـن خــیـره روی تــبــاه کـــه بـــد نـــامـــی آرد در ایـــوان شـــاه
مـگــر نـعــمــت شــه فــرامــش کــنـم کــه بــیـنـم تــبــاهـی و خــامـش کــنـم
بــه پــنـدار نـتــوان ســخــن گـفـت زود نــگــفــتــم تــو را تــا یــقــیــنــم نــبـــود
ز فـرمـانـبــرانـم کـسـی گـوش داشـت کــه آغــوش رومــی در آغــوش داشـــت
من این گفـتـم اکـنون ملک راسـت رای چـــنـــان کـــازمـــودم تـــو نــیــز آزمـــای
بـــه نــاخــوب تــر صــورتــی شــرح داد کـــه بـــد مـــرد را نــیــکـــروزی مـــبـــاد
بـداندیش بـر خـرده چـون دسـت یافـت درون بـــزرگـــان بـــه آتـــش بـــتـــافـــت
بـــه خــرده تـــوان آتـــش افــروخــتـــن پــس آنـگــه درخــت کــهـن ســوخــتــن
مـلـک را چــنـان گــرم کــرد ایـن خــبــر کـه جـوشـش بـرآمد چـو مرجـل بـه سـر
غضـب دسـت در خـون درویش داشـت ولـیکـن سـکـون دسـت در پـیش داشـت
کـه پــرورده کــشــتــن نـه مـردی بــود ســــتــــم در پــــی داد، ســـردی بــــود
مــــیـــازار پــــرورده خــــویـــشــــتــــن چــو تـــیــر تـــو دارد بـــه تـــیــرش مــزن
بــه نـعــمــت نــبــایـســت پــروردنــش چـو خـواهـی بـه بـیـداد خـون خـوردنـش
از او تـــا هــنــرهــا یــقــیــنــت نــشــد در ایــوان شـــاهــی قـــریــنــت نــشـــد
کــنــون تــا یــقــیـنــت نــگــردد گــنــاه بــه گـفــتــار دشــمـن گـزنـدش مـخــواه
مـلـک در دل ایـن راز پـوشـیـده داشـت کـه قـول حــکـیـمـان نـیـوشـیـده داشـت
دل اســت، ای خـــردمــنــد، زنــدان راز چــو گــفــتــی نــیـایـد بــه زنــجــیـر بــاز
نــظــر کــرد پـــوشـــیــده در کــار مــرد خـــلـــل دیـــد در راه هـــشـــیـــار مـــرد
کـه نـاگـه نـظــر زی یـکـی بــنـده کــرد پــری چــهـره بــر زیـر لــب خــنــده کــرد
دو کس را که بـا هم بـود جـان و هوش حــکــایـت کـنـانـنـد و ایـشــان خــمـوش
چـــو دیــده بـــه دیــدار کـــردی دلــیــر نگردی چـو مسـتـسـقـی از دجـله سـیر
مــلــک را گــمــان بــدی راســت شــد ز سـودا بـر او خـشمگین خـواسـت شـد
هـم از حــســن تــدبــیـر و رای تــمــام بــاهـســتــگـی گـفــتــش ای نـیـک نـام
تــو را مــن خــردمــنــد پـــنــداشــتـــم بـــر اســرار مــلــکــت امــیــن داشــتــم
گــمــان بــردمــت زیـرک و هـوشــمـنـد نــدانــســتــمــت خــیــره و نــاپــســنــد
چـنـین مـرتـفـع پـایه جـای تـو نـیـسـت گـنـاه از مـن آمـد خــطــای تــو نـیـســت
کــه چــون بـــدگــهــر پـــرورم لــاجـــرم خـــــــیــــــانــــــت روا داردم در حـــــــرم
بــــرآورد ســــر مــــرد بــــســــیـــاردان چـــنــیــن گــفــت بـــا خــســرو کــاردان
مــرا چــون بـــود دامــن از جــرم پـــاک نــیــایــد ز خـــبـــث بـــدانــدیــش بـــاک
بــه خـاطـر درم هـرگـز ایـن ظـن نـرفـت نـدانـم کـه گـفـت ایـنـچـه بـر مـن نـرفـت
شـهنـشـاه گـفـت: آنـچـه گـفـتـم بـرت بــگــویــنــد خــصــمــان بــه روی انــدرت
چــنــیـن گــفــت بــا مــن وزیـر کــهــن تــو نــیـز آنــچــه دانـی بــگــوی و بــکــن
بــخــنـدیـد و انـگـشـت بــر لـب گـرفـت کــز او هــرچــه آیــد نــیــایـد شــگــفــت
حــســودی کـه بــیـنـد بــجــای خــودم کــــجــــا بــــر زبـــــان آورد جــــز بـــــدم
مـن آن سـاعـت انگـاشـتـم دشـمـنش کـه خــســرو فـروتــر نـشــانـد از مـنـش
چــو سـلـطـان فـضـیـلـت نـهـد بــر ویـم نــدانــی کــه دشــمــن بـــود در پــیــم؟
مــرا تــا قــیـامــت نــگــیـرد بــدوســت چــو بــیـنـد کــه در عــز مـن ذل اوســت
بــر ایـنـت بــگـویـم حــدیـثــی درســت اگــر گــوش بــا بــنــده داری نــخــســت
***
نـــدانــم کـــجـــا دیــده ام در کـــتـــاب کـه ابـلـیس را دیـد شـخـصـی بـه خـواب
بــه بــالـا صـنـوبــر، بــه دیـدن چـو حـور چـو خـورشـیدش از چـهره می تـافت نور
فرا رفت و گفت: ای عـجـب، این تـویی فــرشــتــه نــبــاشــد بــدیـن نـیـکــویـی
تــو کـایـن روی داری بــه حـسـن قـمـر چــرا در جــهـانـی بــه زشـتــی ســمـر؟
چـــرا نــقــش بـــنــدت در ایــوان شــاه دژم روی کـرده ســت و زشـت و تــبــاه؟
شنید این سـخـن بـخـت بـرگشـتـه دیو بــــزاری بــــرآورد بـــــانــــگ و غــــریــــو
که ای نیکبخت این نه شکل من است ولـیـکــن قــلـم در کــف دشــمـن اســت
***
مـرا هـمـچـنـین نـام نـیـک اسـت لـیـک ز عــلــت نــگــویــد بـــدانــدیــش نــیــک
وزیـری کــه جــاه مـن آبــش بــریـخــت بــه فـرسـنـگ بــایـد ز مـکـرش گـریـخـت
ولـیـکـن نـیـنـدیـشــم از خــشـم شــاه دلــاور بـــود در ســـخـــن، بـــی گـــنــاه
اگـر مـحـتـسـب گـردد آن را غـم اسـت کـه ســنـگ تــرازوی بــارش کــم اســت
چــو حــرفــم بــرآمـد درســت از قــلــم مــرا از هـمـه حــرف گــیـران چــه غــم؟
مـلـک در سـخـن گـفـتـنش خـیره مـاند ســر دســت فــرمـانـدهـی بــرفـشــانـد
کـــه مـــجـــرم بـــه زرق و زبـــان آوری ز جــــرمـــی کـــه دارد نـــگـــردد بــــری
ز خــصـمـت هـمـانـا کـه نـشــنـیـده ام نــه آخــر بــه چــشــم خــودت دیـده ام؟
کـــز ایــن زمـــره خـــلـــق در بـــارگـــاه نــمــی بــاشــدت جــز در ایـنــان نــگــاه
بــخــنـدیـد مـرد ســخــنـگـوی و گـفـت حق است این سخن، حق نشاید نهفت
در این نـکـتـه ای هسـت اگـر بـشـنوی کــه حــکــمـت روان بــاد و دولــت قــوی
نـبــیـنـی کـه درویـش بــی دســتــگـاه بـــحــســرت کــنــد در تـــوانــگــر نــگــاه
مــرا دســـتـــگـــاه جـــوانــی بـــرفـــت بــه لــهـو و لــعــب زنــدگــانــی بــرفــت
ز دیـــدار ایــنـــان نـــدارم شـــکـــیـــب کــه ســرمـایـه داران حــســنـنـد و زیـب
مـرا هـمـچــنـیـن چــهـره گـلـپــام بــود بـــلـــوریــنـــم از خـــوبـــی انـــدام بـــود
در ایـن غــایــتــم رشــت بــایـد کــفــن کـه مـویم چـو پـنبـه اسـت و دوکـم بـدن
مـرا هـمـچـنـیـن جـعـد شـبــرنـگ بــود قــبـــا در بـــر از فــربـــهــی تــنــگ بـــود
دو رسـتــه درم در دهـن داشـت جــای چـو دیـواری از خـشـت سـیـمـیـن بـپـای
کــنـونـم نـگـه کـن بــه وقــت ســخــن بــیــفــتــاده یـک یـک چــو ســور کــهــن
در ایـنــان بــحــســرت چــرا نــنــگــرم؟ کـــه عــــمـــر تــــلـــف کـــرده یـــاد آورم
بـــرفـــت از مـــن آن روزهـــای عـــزیــز بـــپـــایــان رســـد نــاگــه ایــن روز نــیــز
چـو دانـشـور ایـن در مـعـنـی بـسـفـت بـگفت این کز این بـه محـال اسـت گفت
در ارکـــان دولـــت نــگـــه کـــرد شـــاه کـز ایـن خـوبــتـر لـفـظ و مـعـنـی مـخـواه
کـسـی را نظـر سـوی شـاهد رواسـت کـه دانـد بـدین شـاهدی عـذر خـواسـت
بــعــقــل ار نـه آهـســتــگـی کــردمـی بـــه گــفــتــار خــصــمــش بــیــازردمــی
بــتـنـدی سـبـک دسـت بـردن بـه تـیـغ بــه دنــدان بـــرد پــشــت دســت دریــغ
ز صـاحـب غـرض تــا سـخـن نـشـنـوی کـه گـر کــار بــنـدی پــشــیـمـان شــوی
نــکــونــام را جــاه و تــشــریـف و مــال بـــیــفـــزود و، بـــدگــوی را گــوش مــال
بـــه تـــدبـــیــر دســتـــور دانــشــورش بــه نـیـکــی بــشــد نــام در کــشــورش
بــه عــدل و کــرم ســالـهـا مـلـک رانـد بـــرفــت و نــکــونــامــی از وی بــمــانــد
چــنـیـن پــادشـاهـان کـه دیـن پــرورنـد بــه بـــازوی دیــن، گــوی دولــت بـــرنــد
از آنــان نــبــیـنــم در ایـن عــهـد کــس وگـر هـسـت بـوبـکـر سـعـدسـت و بـس
بــهـشـتـی درخـتـی تــو، ای پــادشـاه کـه افـگـنـده ای ســایـه یـک ســالـه راه
طــمــع بــود در بــخــت نـیـک اخــتــرم کــه بـــال هــمــای افــگــنــد بــر ســرم
خــرد گـفـت دولـت نـبــخــشـد هـمـای گـر اقــبــال خــواهـی در ایـن ســایـه آی
خـــدایــا بـــرحـــمــت نــظــر کــرده ای کـه ایـن سـایـه بــر خـلـق گـسـتـرده ای
دعـــا گـــوی ایــن دولــتـــم بـــنــده وار خــدایــا تـــو ایــن ســایــه پـــایــنــده دار
صـواب اسـت پـیش از کشـش بـند کرد کـه نـتــوان ســر کـشــتــه پــیـونـد کــرد
خـــداونــد فـــرمــان و رای و شـــکـــوه ز غـــوغـــای مـــردم نــگـــردد ســـتـــوه
ســر پـــر غــرور از تـــحـــمــل تـــهــی حــرامــش بــود تــاج شــاهــنــشــهــی
نــگــویــم چــو جـــنــگ آوری پـــای دار چــو خــشــم آیـدت عـقـل بــر جــای دار
تـحـمـل کـنـد هـر کـه را عـقـل هسـت نه عـقـلی کـه خـشـمش کـند زیردسـت
چـو لشکر بـرون تـاخـت خشم از کمین نـه انـصــاف مــانــد نـه تــقــوی نـه دیـن
نـــدیــدم چـــنـــیــن دیــو زیــر فـــلـــک کــز او مــی گــریـزنــد چــنــدیـن مــلــک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج