حکایت در صبر بر جفای آن که از او صبر نتوان کرد

شـکـایـت کـنـد نـوعـروسـی جـوانبـــه پـــیــری ز دامـــاد نـــامـــهـــربـــانکه مپـسند چندین که بـا این پـسربـــه تـــلـــخـــی رود روزگـــارم بـــسـ…

شـکـایـت کـنـد نـوعـروسـی جـوان بـــه پـــیــری ز دامـــاد نـــامـــهـــربـــان
که مپـسند چندین که بـا این پـسر بـــه تـــلـــخـــی رود روزگـــارم بـــســـر
کـسـانی کـه بـا مـا در این مـنزلـند نـبــیـنـم کـه چـون مـن پـریـشـان دلـنـد
زن و مـرد بـا هـم چـنـان دوسـتـنـد کـه گـویـی دو مـغـز و یـکـی پــوسـتـنـد
نـدیـدم در ایـن مـدت از شـوی مـن کـــه بـــاری بـــخـــنــدیــد در روی مـــن
شنید این سـخـن پـیر فرخـنده فال ســخــنــدان بــود مــرد دیـریـنــه ســال
یکی پاسخش داد شیرین و خوش کـه گـر خـوبــروی اسـت بــارش بـکـش
دریغ اسـت روی از کـسـی تـافـتـن کــه دیــگــر نــشــایــد چــنــو یــافــتــن
چـرا سرکشی زان که گر سرکشد بـــه حــرف وجـــودت قــلــم درکــشــد؟
یکم روز بـر بـنده ای دل بـسـوخـت که می گفت و فرماندهش می فروخت
تـو را بـنده از مـن بـه افـتـد بـسـی مـرا چــون تــو دیـگـر نـیـفــتــد کـســی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج