حکایت در عالم طفولیت

ز عــهــد پـــدر یــادم آیــد هــمــیکـه بــاران رحـمـت بـر او هـر دمـیکـه در طـفـلـیم لـوح و دفـتـر خـریدز بــهـرم یـکـی خــاتــم و زر خــریـدبــدرکـ…

ز عــهــد پـــدر یــادم آیــد هــمــی کـه بــاران رحـمـت بـر او هـر دمـی
کـه در طـفـلـیم لـوح و دفـتـر خـرید ز بــهـرم یـکـی خــاتــم و زر خــریـد
بــدرکــرد نـاگـه یـکــی مـشــتــری بـه خـرمایی از دسـتـم انگـشـتـری
چـو نشناسد انگشتـری طفل خرد بــه شـیـریـنـی از وی تـوانـنـد بــرد
تـو هم قـیمـت عـمـر نشـنـاخـتـی کـه در عـیش شـیرین بـرانـداخـتـی
قـیامت که نیکـان بـر اعـلی رسـند ز قــعــر ثـــری بـــر ثـــریــا رســنــد
تـو را خـود بـماند سر از ننگ پـیش کـه گـردت بـرآید عـمـلـهای خـویش
بــــرادر، ز کـــار بــــدان شـــرم دار که در روی نیکان شـوی شـرمسـار
در آن روز کـز فـعـل پـرسـند و قـول اولــوالــعــزم را تــن بــلــزد ز هــول
بـه جـایی که دهشت خـورند انبـیا تــو عــذر گــنـه را چــه داری؟ بــیـا
زنانی کـه طـاعـت بـه رغـبـت بـرند ز مـــردان نــاپـــارســـا بـــگـــذرنــد
تـو را شـرم نـایـد ز مـردی خـویـش که بـاشد زنان را قبـول از تو بـیش؟
زنان را بـه عذری معین که هسـت ز طــاعـت بــدارنـد گـه گـاه دســت
تو بی عذر یک سو نشینی چو زن رو ای کــم ز زن، لــاف مـردی مـزن
مرا خـود مبـین ای عـجـب در میان بـبـین تـا چـه گـفـتـنـد پـیشـینـیـان
چـو از راسـتـی بــگـذری خـم بــود چـه مـردی بــود کـز زنـی کـم بـود؟
بــه نـاز و طـرب نـفـس پـروده گـیـر بــه ایـام دشـمـن قـوی کـرده گـیـر
یـکــی بــچــه گــرگ مـی پــروریـد چـو پـروده شد خـواجـه بـرهم درید
چو بـر پـهلوی جان سپـردن بـخفت زبـان آوری در سـرش رفـت و گفـت
تـو دشـمـن چـنـین نـازنـین پـروری ندانی کـه نـاچـار زخـمـش خـوری؟
نـه ابـلـیـس در حـق مـا طـعـنـه زد کــز ایـنــان نـیـایـد بــجــز کــار بــد؟
فغـان از بـدیها که در نفس ماسـت که تـرسم شود ظن ابـلیس راست
چـو ملـعـون پـسـند آمدش قـهر ما خـدایـش بــیـنـداخـت از بــه خـرمـا
کـجـا سـر بـرآریم از این عـار و ننگ که بـا او بصلحیم و بـا حق به جنگ
نـظـر دوسـت نـادر کـنـد سـوی تـو چــو در روی دشـمـن بــود روی تــو
گرت دوسـت بـاید کـز او بـر خـوری نـبــایـد کـه فـرمـان دشــمـن بــری
روا دارد از دوســت بــیــگــانــگــی کـه دشـمن گـزیند بـه همـخـانگـی
ندانی کـه کـمتـر نهد دوسـت پـای چو بـیند که دشمن بـود در سرای؟
بـه سیم سیه تا چه خواهی خرید که خواهی دل از مهر یوسف برید؟
تـو از دوسـت گـر عـاقـلی بـرمگـرد کـه دشـمـن نـیارد نـگـه در تـو کـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج