حکایت در فدا شدن اهل محبت و غنیمت شمردن

یکی تشنه می گفت و جان می سپردخــنـک نـیـکــبــخــتــی کـه در آب مـردبــدو گـفــت نـابــالـغــی کــای عــجــبچو مردی چه سیراب و چه خشک لببـــگــفــتـــ…

یکی تشنه می گفت و جان می سپرد خــنـک نـیـکــبــخــتــی کـه در آب مـرد
بــدو گـفــت نـابــالـغــی کــای عــجــب چو مردی چه سیراب و چه خشک لب
بـــگــفــتـــا نــه آخــر دهــان تــر کــنــم کـه تـا جـان شـیـرینـش در سـر کـنـم؟
فــتـــد تـــشـــنــه در آبـــدان عــمــیــق کــه دانـد کــه ســیـراب مـیـرد غــریـق
اگـــر عـــاشـــقـــی دامــن او بـــگـــیــر وگــر گــویـدت جــان بــده، گــو بــگــیـر
بــهـشــت تــن آســانـی آنـگـه خــوری کــه بـــر دوزخ نــیــســتـــی بـــگــذری
دل تـــخـــم کـــاران بــــود رنـــج کـــش چـو خـرمـن بــرآیـد بــخـسـبـنـد خـوش
در این مجـلس آن کس بـه کامی رسید کــه در دور آخــر بــه جــامــی رســیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج