حکایت در فضیلت خاموشی و آفت بسیار سخنی

چـنـیـن گـفـت پـیـری پـسـنـدیـده دوشخـوش آید سـخـنـهای پـیران بـه گـوشکـه در هـنـد رفــتــم بــه کـنـجــی فــرازچــه دیـدم؟ پــلــیـدی ســیـاهــی دراز…

چـنـیـن گـفـت پـیـری پـسـنـدیـده دوش خـوش آید سـخـنـهای پـیران بـه گـوش
کـه در هـنـد رفــتــم بــه کـنـجــی فــراز چــه دیـدم؟ پــلــیـدی ســیـاهــی دراز
تـو گـفـتـی کـه عـفـریـت بـلـقـیـس بـود بــه زشــتــی نــمــودار ابــلــیـس بــود
در آغــوش وی دخــتـــری چـــون قــمــر فــرو بـــرده دنــدان بـــه لــبـــهــاش در
چـــنــان تـــنــگـــش آورده انــدر کـــنــار کـه پــنـداری الـلـیـل یـغـشــی الـنـهـار
مـــرا امـــر مـــعـــروف دامــن گـــرفـــت فضـول آتـشـی گشـت و در من گرفـت
طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ کـه ای نـاخـدا تــرس بــی نـام و نـنـگ
بـه تـشـنیع و دشـمنام و آشـوب و زجـر سـپــیـد از سـیـه فـرق کـردم چـوفـجـر
شــد آن ابــر نــاخــوش ز بـــالــای بـــاغ پـــدیــد آمـــد آن بـــیــضـــه از زیــر زاغ
ز لـا حــولـم آن دیـو هـیـکـل بــجــســت پــری پــیـکـر انـدر مـن آویـخـت دسـت
کـــه ای زرق ســــجــــاده زرق پــــوش ســـیــه کــار دنــیــاخـــر دیــن فــروش
مــرا عــمــرهــا دل ز کــف رفــتــه بـــود بر این شخص و جان بر وی آشفته بود
کـنـون پــخــتــه شــد لـقـمـه خــام مـن کــه گــرمـش بــدر کــردی از کــام مـن
تـــظـــلـــم بـــرآورد و فـــریــاد خـــوانـــد کـه شـفـقـت بـرافـتـاد و رحـمت نمـاند
نـمـانـد از جــوانـان کـسـی دســتــگـیـر کـه بــسـتــانـدم داد از ایـن مـرد پــیـر؟
کــه شــرمــش نـیـایـد ز پــیـری هـمـی زدن دســت در ســتـــر نــامــحــرمــی
هـمـی کـرد فــریـاد و دامـن بــه چــنـگ مــرا مــانـده ســر در گــریـبــان ز نـنـگ
فـرو گـفـت عــقـلـم بــه گـوش ضــمـیـر کـه از جـامـه بـیرون روم هـمـچـو سـیر
نـه خـصـمـی کـه بــا او بــرآیـی بــه داو بـــگــردانــدت گــرد گــیــتــی بــه گــاو
بـــرهــنــه دوان رفـــتـــم از پـــیــش زن کـه در دسـت او جـامـه بـهـتـر کـه مـن
پـــس از مــدتـــی کــرد بـــر مــن گــذار کـه مـی دانـیـم؟ گـفــتــمـش زیـنـهـار!
کـه مـن تـوبــه کـردم بــه دسـت تـو بــر کـــه گـــرد فـــضـــولــی نــگــردم دگــر
کــســی را نـیـایـد چــنـیـن کــار پــیـش کـه عـاقـل نـشـینـد پـس کـار خـویـش
از آن شــنـعــت ایـن پــنــد بــرداشــتــم دگـــر دیــده نـــادیــده انـــگـــاشـــتـــم
زبــان در کــش ار عــقــل داری و هـوش چـو سعدی سـخـن گوی ورنه خـموش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج