حکایت در محرومی خویشتن بینان

یکی در نجوم اندکی دست داشتولی از تکبر سری مست داشتبــــر گــــوشــــیـــار آمـــد از راه دوردلـی پــر ارادت، سـری پــر غـرورخــردمــنـد از او دیـده بـ…

یکی در نجوم اندکی دست داشت ولی از تکبر سری مست داشت
بــــر گــــوشــــیـــار آمـــد از راه دور دلـی پــر ارادت، سـری پــر غـرور
خــردمــنـد از او دیـده بــردوخــتــی یـکـی حـرف در وی نـیـامـوخـتـی
چـو بـی بـهره عـزم سـفـر کـرد بـاز بــدو گــفــت دانـای گــردن فــراز
تـو خـود را گـمـان بـرده ای پـر خـرد انائی که پـر شـد دگر چـون بـرد؟
ز دعـوی پــری زان تـهـی مـی روی تـهـی آی تـا پــر مـعـنـای شـوی
ز هسـتـی در آفاق سـعدی صـفت تـهـی گـرد و بـاز آی پـر مـعـرفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج