حکایت در مذلت بسیار خوردن

چــه آوردم از بــصــره دانـی عــجــبحدیثـی که شیرین تـرست از رطبتــنــی چــنــد در خــرقــه راســتــانگـذشـتـیـم بــر طـرف خـرمـاسـتـانیـکــی در مـیـا…

چــه آوردم از بــصــره دانـی عــجــب حدیثـی که شیرین تـرست از رطب
تــنــی چــنــد در خــرقــه راســتــان گـذشـتـیـم بــر طـرف خـرمـاسـتـان
یـکــی در مـیـان مــعــده انـبــار بــود از این تنگ چشمی شکم خوار بود
میان بست مسکین و شد بر درخت وزان جـا بـه گردن در افتـاد سـخـت
رئیس ده آمد کـه این را که کـشـت؟ بـگـفـتـم مـزن بـانگ بـر مـا درشـت
شـکـم دامن اندر کـشـیدش ز شـاخ بـــود تـــنــگــدل رودگــانــی فـــراخ
نـه هـر بــار خـرمـا تـوان خـورد و بـرد لـت انبـار بـد عـاقـبـت خـورد و مـرد
شکم بـند دست است و زنجیر پـای شـکـم بــنـده نـادر پـرسـتـد خـدای
سـراسـر شـکـم شـد مـلـخ لـاجــرم بـه پـایش کشـد مور کوچـک شـکم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج