حکایت در معنی آسانی پس از دشواری

شـنـیـدم ز پــیـران شـیـریـن سـخــنکـه بـود انـدر ایـن شـهـر پـیـری کـهـنبـسـی دیـده شـاهـان و دوران و امـرســرآورده عــمــری ز تــاریــخ عــمــرودرخـ…

شـنـیـدم ز پــیـران شـیـریـن سـخــن کـه بـود انـدر ایـن شـهـر پـیـری کـهـن
بـسـی دیـده شـاهـان و دوران و امـر ســرآورده عــمــری ز تــاریــخ عــمــرو
درخــت کــهــن مــیـوه تــازه داشــت کـه شـهـر از نـکـویـی پــرآوازه داشـت
عــجــب در زنــخــدان آن دل فــریــب که هرگز نبـوده سـت بـر سـرو سـیب
ز شــوخــی و مـردم خــراشــیـدنـش فــرج دیــد در ســـر تـــراشـــیــدنــش
بـه مـوسـی، کـهن عـمـر کـوتـه امید سرش کرد چون دست موسی سپید
ز سـر تـیـزی آن آهـنـیـن دل کـه بـود بــه عـیـب پــری رخ زبــان بــرگـشــود
بـه مـویـی کـه کـرد از نـکـوییـش کـم نـهـادنـد حــالــی ســرش در شــکــم
چـو چـنگ از خـجـالـت سـر خـوبـروی نگـونسـار و در پـیشـش افـتـاده مـوی
یـکـی را کـه خـاطـر در او رفـتــه بــود چـو چـشـمان دلـبـندش آشـفـتـه بـود
کــســی گـفــت جــور آزمـودی و درد دگــر گــرد ســـودای بـــاطــل مــگــرد
ز مـهرش بـگـردان چـو پـروانه پـشـت که مقـراض، شـمع جـمالش بـکشـت
بــرآمــد خــروش از هـوادار چــســت کـه تـردامـنـان را بــود عـهـد سـسـت
پـسـر خـوش مـنش بـاید و خـوبـروی پــدر گـو بــه جــهـلـش بــیـنـداز مـوی
مرا جـان بـه مهرش بـرآمیخـتـه ست نه خـاطـر بـه مـویی در آویخـتـه سـت
چـــو روی نــکـــوداری انــده مــخـــور کــه مــوی ار بــیــفــتــد بــرویــد دگــر
نـه پــیـوسـتــه رز خــوشـه تــر دهـد گــهــی بــرگ ریـزد، گــهـی بــر دهــد
بـزرگـان چـو خـور در حـجـاب اوفـتـنـد حــسـودان چــو اخـگـر در آب اوفـتــنـد
بــــرون آیـــد از زیـــر ابــــر آفـــتــــاب بــه تــدریــج و اخــگــر بــمــیـرد در آب
ز ظلمت مترس ای پسندیده دوست که ممکن بـود کـاب حـیوان در اوسـت
نه گیتـی پـس از جـنبـش آرام یافت؟ نه سـعـدی سـفـر کرد تـا کـام یافـت؟
دل از بـی مـرادی بـه فـکـرت مـسـوز شب آبـسـتـن اسـت ای بـرادر بـه روز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج