حکایت در معنی احتمال از دشمن از بهر دوست

یکی را چـو سعدی دلی سـاده بـودکـه بــا ســاده رویـی در افــتــاده بــودجـفـا بـردی از دشـمـن سـخـتـگـویز چـوگان سخـتـی بـخستـی چـو گویز کـس چـیـن بــر…

یکی را چـو سعدی دلی سـاده بـود کـه بــا ســاده رویـی در افــتــاده بــود
جـفـا بـردی از دشـمـن سـخـتـگـوی ز چـوگان سخـتـی بـخستـی چـو گوی
ز کـس چـیـن بــر ابــرو نـیـنـداخـتـی ز یــاری بـــه تـــنــدی نــپـــرداخــتـــی
یکی گفتـش آخر تـو را ننگ نیست؟ خبر زین همه سیلی و سنگ نیست؟
تـن خـویشـتـن سـغـبـه دونـان کـنند ز دشــمــن تــحــمــل زبــونـان کــنـنـد
نشـاید ز دشـمـن خـطـا درگـذاشـت کــه گــویـنــد یـارا و مــردی نــداشــت
بــدو گـفـت شـیـدای شـوریـده سـر جـوابــی کـه شـایـد نـبــشـتــن بــه زر
دلــم خــانـه مـهـر یـارســت و بــس ازان مـی نـگـنـجــد در آن کــیـن کــس
چه خوش گفت بهلول فرخنده خوی چـو بـگـذشـت بـر عـارفـی جـنگـجـوی
گر این مدعی دوسـت بـشـناخـتـی بــه پــیـکــار دشــمــن نــپــرداخــتــی
گـر از هسـتـی حـق خـبـر داشـتـی هـمـه خـلـق را نـیـسـت پــنـداشـتـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج