حکایت در معنی ادراک پیش از فوت

شــبــی خــوابــم انـدر بــیـابــان فـیـدفــرو بـــســت پــای دویــدن بــه قــیــدشـتــربــانـی آمـد بــه هـول و سـتـیـززمــام شــتــر بــر ســرم زد ک…

شــبــی خــوابــم انـدر بــیـابــان فـیـد فــرو بـــســت پــای دویــدن بــه قــیــد
شـتــربــانـی آمـد بــه هـول و سـتـیـز زمــام شــتــر بــر ســرم زد کــه خــیــز
مــگــر دل نـهـادی بــه مــردن ز پــس کـه بـر مـی نـخـیزی بـه بـانـگ جـرس؟
مرا همچو تو خواب خوش در سرست ولـیـکـن بــیـابــان بــه پـیـش انـدرسـت
تـو کـز خـواب نوشـین بـه بـانگ رحـیل نـخـیـزی، دگـر کـی رسـی در سـبــیـل
فـرو کـوفــت طــبــل شــتــر ســاروان بــــه مـــنـــزل رســــیـــد اول کــــاروان
خــنـک هـوشـیـاران فـرخـنـده بــخــت کـه پـیـش از دهـل زن بــسـازنـد رخـت
بــه ره خــفــتــگــان تــا بــر آرنـد ســر نـــبـــیـــنـــنـــد ره رفـــتـــگـــان را اثـــر
سـبـق بــرد رهـرو کـه بـرخـاسـت زود پـس از نـقـل بــیـدار بــودن چـه سـود؟
کـنـون بــایـد ای خــفـتــه بــیـدار بــود چـو مرگ اندر آرد ز خـوابـت، چـه سود؟
چـو شـیـبــت درآمـد بـه روی شـبــاب شـبــت روز شـد دیـده بــرکـن ز خـواب
مـن آن روز بــرکــنـدم از عــمــر امـیـد کـه افــتــادم انـدر ســیـاهـی ســپــیـد
دریـغــا کــه بــگـذشــت عــمـر عــزیـز بـخـواهـد گـذشـت این دمـی چـنـد نـیز
گذشـتـت آنچـه در ناصـوابـی گذشـت ور ایـن نـیـز هـم در نـیـابــی گــذشــت
کـنـون وقـت تـخـم اسـت اگـر پــروری گـــر امــیــدواری کـــه خـــرمـــن بـــری
بــه شـهـر قـیـامـت مـرو تــنـگـدسـت که وجـهی ندارد بـه حـسـرت نشسـت
گـرت چـشـم عـقـل اسـت تـدبـیر گور کنون کن که چشمت نخورده ست مور
بــه مـایـه تــوان ای پــسـر سـود کـرد چـه سود افتـد آن را که سرمایه خورد؟
کـنون کـوش کآب از کـمـر در گـذشـت نه وقتـی که سـیلابـت از سـر گذشـت
کنونت که چـشم اسـت اشـکی بـبـار زبـــان در دهــان اســت عــذری بـــیــار
نـه پــیـوســتــه بــاشـد روان در بــدن نـــه هــمـــواره گـــردد زبـــان در دهــن
ز دانــنــدگــان بـــشــنــو امــروز قــول کـه فـردا نـکـیـرت بــپــرســد بــه هـول
غـنـیـمـت شـمـار این گـرامـی نـفـس کــه بــی مـرغ قــیـمـت نـدارد قــفــس
مکن عمر ضـایع بـه افسـوس و حـیف کـه فـرصـت عـزیزسـت و الوقـت سـیف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج