حکایت در معنی تحمل محب صادق

شــنــیــدم کــه وقــتــی گــدا زاده اینــظـــر داشـــت بـــا پـــادشـــا زاده ایهمی رفت و می پـخـت سودای خـامخــیـالــش فــرو بــرده دنـدان بــه کــا…

شــنــیــدم کــه وقــتــی گــدا زاده ای نــظـــر داشـــت بـــا پـــادشـــا زاده ای
همی رفت و می پـخـت سودای خـام خــیـالــش فــرو بــرده دنـدان بــه کــام
ز مـیـدانـش خـالـی نـبـودی چـو مـیـل هـمـه وقـت پـهـلـوی اسـبـش چـو پـیل
دلـش خــون شــد و راز در دل بــمـانـد ولـی پــایـش از گــریـه در گــل بــمـانـد
رقــیــبـــان خــبــر یــافــتــنــدش ز درد دگـر بــاره گـفــتــنـدش ایـن جــا مـگـرد
دمـی رفـت و یاد آمـدش روی دوسـت دگـر خــیـمـه زد بــر سـر کـوی دوسـت
غلامی شکستش سر و دست و پای کــه بــاری نـگــفــتــیـمــت ایـدر مـیـای
دگــر رفــت و صــبــر و قــرارش نــبــود شــکــیــبـــایــی از روی یــارش نــبــود
مـگـس وارش از پــیـش شـکـر بــجــور بـــرانــدنــدی و بـــازگــشــتــی بــفــور
کـسـی گفـتـش ای شـوخ دیوانه رنگ عجـب صبـر داری تـو بـر چـوب و سنگ!
بـگفت این جفا بـر من از دست اوست نه شرط اسـت نالیدن از دست دوست
مــن ایـنــک دم دوســتــی مــی زنــم گــر او دوســـت دارد وگــر دشـــمــنــم
ز مــن صـــبـــر بـــی او تـــوقـــع مــدار کــه بـــا او هــم امــکـــان نــدارد قـــرار
نـه نـیـروی صـبــرم نـه جــای سـتــیـز نــه امــکـــان بـــودن نــه پـــای گـــریــز
مــگــو زیــن در بـــارگــه ســر بـــتــاب وگـر سـر چــو مـیـخــم نـهـد در طـنـاب
نـه پـروانـه جـان داده در پــای دوسـت بــه از زنـده در کــنـج تــاریـک اوســت؟
بــگـفـت ار خـوری زخـم چـوگـان اوی؟ بــگـفـتـا بــه پــایـش درافـتـم چـو گـوی
بــگـفـتــا سـرت گـر بــبــرد بــه تــیـغ؟ بــگــفــت ایـن قــدر نــبــود از وی دریـغ
مـرا خـود ز سـر نـیسـت چـنـدان خـبـر کــه تــاج اســت بـــر تــارکــم یــا تــبــر
مـکــن بــا مـن نـاشــکــیـبــا عــتــیـب کـه در عـشـق صـورت نـبـنـدد شـکـیب
چــو یـعـقـوبــم اردیـده گـردد ســپــیـد نـــبــــرم ز دیـــدار یـــوســــف امــــیـــد
یـکـی را کـه سـر خـوش بـود بـا یکـی نـــیـــازارد از وی بــــه هـــر انـــدکــــی
رکــابـــش بـــبـــوســیــد روزی جــوان بــرآشــفــت و بــرتــافـت از وی عــنـان
بــخــنـدیـد و گـفـتــا عـنـان بــرمـپــیـچ کـه سـلـطـان عـنـان بـرنـپـیچـد ز هـیچ
مـرا بــا وجــود تــو هـســتــی نـمــانـد بــه یـاد تــوام خــودپــرســتــی نـمـانـد
گـرم جــرم بــیـنـی مـکــن عــیـب مـن تـــویــی ســر بـــرآورده از جــیــب مــن
بـــدان زهــره دســتـــت زدم در رکــاب کــه خــود را نــیــاوردم انــدر حــســاب
کـشــیـدم قـلـم در ســر نـام خــویـش نــهــادم قــدم بــر ســر کــام خــویــش
مرا خـود کشـد تـیر آن چـشـم مسـت چه حاجت که آری به شمشیر دست؟
تـــو آتـــش بـــه نـــی در زن و درگـــذر کـه نـه خـشـک در بـیشـه مـانـد نه تـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج