حکایت در معنی تواضع و نیازمندی

ز ویـــرانــــه عــــارفــــی ژنــــده پــــوشیـکـی را نـبــاح سـگ آمـد بـه گـوشبه دل گفت کوی سگ این جا چراست؟درآمد کـه درویش صـالح کـجـاسـت؟نـشـان سـ…

ز ویـــرانــــه عــــارفــــی ژنــــده پــــوش یـکـی را نـبــاح سـگ آمـد بـه گـوش
به دل گفت کوی سگ این جا چراست؟ درآمد کـه درویش صـالح کـجـاسـت؟
نـشـان سـگ از پــیـش و از پــس نـدیـد بــجـز عـارف آن جـا دگـر کـس نـدیـد
خــــجــــل بــــازگـــردیـــدن آغـــاز کـــرد کـه شـرم آمـدش بــحـث آن راز کـرد
شــــنــــیـــد از درون عــــارف آواز پــــای هـلـا گـفـت بـر در چـه پـایـی؟ درآی
نــــپــــنــــداری ای دیــــده روشــــنــــم کـز ایـدر ســگ آواز کــرد، ایـن مـنـم
چــو دیـدم کــه بــیـچــارگــی مـی خــرد نــهــادم ز ســر کــبــر و رای و خــرد
چـو سـگ بـر درش بـانـگ کـردم بـسـی که مسکین تر از سگ ندیدم کسی
چــو خــواهـی کــه در قــدر والـا رســی ز شــیـب تــواضـع بــه بــالـا رســی
در ایـن حــضــرت آنـان گــرفــتــنـد صــدر کــه خــود را فــروتــر نــهـادنــد قــدر
چـو سـیـل انـدر آمـد بـه هـول و نـهـیـب فـتـاد از بـلـنـدی بـه سـر در نـشـیب
چـو شـبـنـم بـیـفـتـاد مـسـکـیـن و خـرد بـه مـهـر آسـمـانـش بـه عـیوق بـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج