حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نپذیرد

حــکــایـت کــنـنـد از جــفــا گـســتــریکـه فـرمـانـدهـی داشـت بـر کـشـوریدر ایــــام او روز مــــردم چـــــو شـــــامشــب از بــیـم او خــواب مــردم…

حــکــایـت کــنـنـد از جــفــا گـســتــری کـه فـرمـانـدهـی داشـت بـر کـشـوری
در ایــــام او روز مــــردم چـــــو شـــــام شــب از بــیـم او خــواب مــردم حــرام
هـــمـــه روز نـــیـــکـــان از او در بــــلـــا بــه شـب دسـت پــاکـان از او بــر دعـا
گـــروهـــی بــــر شــــیـــخ آن روزگــــار ز دســت ســتــمـگــر گــرســتــنـد زار
کــه ای پـــیــر دانــای فـــرخـــنــده رای بـگـوی ایـن جـوان را بــتـرس از خـدای
بـــگــفـــتـــا دریــغ آیــدم نــام دوســـت که هر کس نه در خـورد پـیغـام اوسـت
کـسـی را کـه بــیـنـی ز حـق بــر کـران منه بـا وی، ای خـواجـه، حـق در میان
دریغ اسـت بـا سـفـلـه گـفـت از عـلـوم کـه ضـایـع شـود تـخـم در شـوره بــوم
چــــو در وی نـــگـــیـــرد عـــدو دانـــدت بـــرنــجــد بـــه جــان و بـــرنــجــانــدت
تو را عادت، ای پادشه، حق روی است دل مرد حق گوی از این جا قوی است
نـگـیـن خـصـلـتــی دارد ای نـیـکـبــخـت کـه در موم گـیرد نه در سـنگ سـخـت
عجـب نیسـت گر ظـالم از من بـه جـان بـرنـجـد کـه دزدسـت و مـن پـاسـبــان
تــو هـم پــاسـبــانـی بــه انـصـاف و داد کــه حــفــظ خــدا پــاســبــان تــو بــاد
تــو را نــیـســت مــنــت ز روی قــیـاس خــداونـد را مـن و فــضــل و ســپــاس
کـه در کـار خـیرت بـه خـدمـت بـداشـت نـه چـون دیـگـرانـت مـعـطـل گـذاشـت
هـمـه کـس بـه مـیـدان کـوشـش درنـد ولی گوی بـخـشـش نه هر کـس بـرند
تـو حـاصل نکردی بـه کوشـش بـهشـت خـدا در تـو خـوی بـهشـتـی سـرشـت
دلــت روشــن و وقــت مــجــمــوع بـــاد قــدم ثـــابـــت و پـــایــه مــرفــوع بـــاد
حــیـاتــت خـوش و رفـتــنـت بــر صـواب عــبــادت قـبــول و دعــا مـســتــجــاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج