حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت

بــنـالـیـد درویـشـی از ضـعـف حـالبـــر تـــنـــدرویـــی خـــداونـــد مـــالنـه دینـار دادش سـیه دل نـه دانـگبـر او زد بـه سـربـاری از طـیره بـانگدل س…

بــنـالـیـد درویـشـی از ضـعـف حـال بـــر تـــنـــدرویـــی خـــداونـــد مـــال
نـه دینـار دادش سـیه دل نـه دانـگ بـر او زد بـه سـربـاری از طـیره بـانگ
دل سـائل از جــور او خــون گـرفـت سر از غم بـرآورد و گفت ای شگفت
تـوانگر تـرش روی، بـاری، چراست؟ مگر می نتـرسد ز تـلخی خـواست؟
بــفــرمـود کــوتــه نـظــر تــا غــلـام بــرانــدش بــخــواری و زجــر تــمــام
بـــه نــاکــردن شـــکــر پـــروردگــار شـنـیـدم کـه بــرگـشـت از او روزگـار
بــزرگـیـش سـر در تــبــاهـی نـهـاد عــطــارد قــلــم در ســیـاهـی نـهـاد
شقاوت بـرهنه نشاندش چـو سـیر نــه بــارش رهـا کــردو نــه بــارگــیـر
فشاندش قضا بـر سر از فاقه خـاک مشعبـد صفت، کیسه و دست پـاک
سـراپـای حـالش دگـرگـونه گـشـت بـر ایـن مـاجـری مـدتـی بـرگـذشـت
غـلـامـش بـه دسـت کـریمی فـتـاد تـوانـگـر دل و دسـت و روشـن نـهـاد
بـه دیـدار مـسـکـین آشـفـتـه حـال چنان شاد بـودی که مسکین به مال
شبانگه یکی بر درش لقمه جست ز سختی کشیدن قدمهاش سست
بــفـرمـود صــاحــب نـظــر بــنـده را کـه خــشــنـود کــن مـرد درمـنـده را
چـو نزدیک بـردش ز خـوان بـهره ای بــرآورد بــی خــویـشــتــن نـعـره ای
شـکـسـتـه دل آمـد بـر خـواجـه بـاز عـیان کـرده اشـکش بـه دیبـاجـه راز
بــپــرسـیـد سـالـار فـرخـنـده خـوی کـه اشـکـت ز جـور که آمد بـه روی؟
بـگـفـت انـدرونـم بـشـورید سـخـت بـر احـوال ایـن پـیـر شـوریـده بــخـت
کـه مـمـلـوک وی بـودم انـدر قـدیـم خـداونـد اسـبــاب و امـلـاک و سـیـم
چـو کوتـاه شد دسـتـش از عز و ناز کـنـد دسـت خـواهش بـه درهـا دراز
بـخندید وگفت ای پسر جور نیست سـتـم بـر کس از گردش دور نیسـت
نـه آن تــنـد روی اســت بــازارگــان کـه بــردی سـر از کـبـر بـر آسـمـان؟
مــن آنـم کــه آن روزم از در بــرانــد بــه روز مـنـش دور گـیـتــی نـشـانـد
نـگـه کـرد بــاز آسـمـان سـوی مـن فـرو شــســت گـرد غـم از روی مـن
خـدای ار بـه حـکـمـت بـبـنـدد دری گـشــایـد بــه فـضـل و کـرم دیـگـری
بــسـا مـفـلـس بــیـنـوا سـیـر شـد بــســا کــار مــنــعــم زبــر زیـر شــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج