حکایت در معنی شفقت

یــکـــی از بـــزرگـــان اهــل تـــمــیــزحــکـایـت کـنـد ز ابــن عـبــدالـعـزیـزکـه بـودش نـگـیـنـی بـر انـگـشـتـریفـرو مـانـده در قـیـمـتــش جــوهـر…

یــکـــی از بـــزرگـــان اهــل تـــمــیــز حــکـایـت کـنـد ز ابــن عـبــدالـعـزیـز
کـه بـودش نـگـیـنـی بـر انـگـشـتـری فـرو مـانـده در قـیـمـتــش جــوهـری
بـه شـب گفـتـی از جـرم گیتـی فروز دری بـــود در روشــنــایــی چـــو روز
قـضـا را درآمـد یـکـی خــشـک سـال کـه شـد بـدر سـیمـای مـردم هلـال
چـــو در مـــردم آرام و قـــوت نـــدیــد خــود آســوده بــودن مــروت نــدیــد
چـو بـیند کـسـی زهر در کـام خـلـق کـیش بـگـذرد آب نوشـین بـه حـلـق
بـفـرمـود و بـفـروخـتـنـدش بـه سـیم کـه رحـم آمـدش بـر غـریـب و یـتـیم
بـه یک هـفـتـه نـقـدش بـه تـاراج داد بـه درویش و مسـکین و محـتـاج داد
فــتـــادنــد در وی مــلــامــت کــنــان کـه دیگـر بـه دسـتـت نـیـایـد چـنـان
شـنیدم کـه می گـفـت و بـاران دمـع فرو می دویدش به عارض چو شمع
کـه زشـت اسـت پـیرایه بـر شـهـریار دل شـــهــری از نــاتـــوانــی فــگــار
مـرا شـایـد انـگـشـتـری بــی نـگـیـن نـشــایـد دل خــلـقــی انـدوهـگـیـن
خــنــک آن کــه آســایـش مــرد و زن گــزیــنــد بــر آرایــش خــویــشــتــن
نــکــردنــد رغـــبـــت هــنــر پـــروران بــه شـادی خـویـش از غـم دیـگـران
***
اگر خـوش بـخـسـبـد ملک بـر سـریر نـپــنـدارم آسـوده خــســبــد فـقـیـر
وگـــر زنـــده دارد شــــب دیـــر تــــاز بــخــســبــنـد مــردم بــه آرام و نــاز
بـحـمدالـلـه این سـیرت و راه راسـت اتـابــک ابـوبــکـر بــن سـعـد راسـت
کـس از فـتـنه در پـارس دیگـر نشـان نـبــیـنـد مــگــر قــامــت مـهـوشــان
یکی پـنج بـیتـم خـوش آمد بـه گوش که در مجـلسی می سـرودند دوش
مــرا راحـــت از زنــدگــی دوش بـــود کــه آن مــاهــرویـم در آغــوش بــود
مر او را چو دیدم سر از خواب مست بـدو گفتـم ای سرو پـیش تـو پـست
دمی نرگس از خواب نوشین بـشوی چـو گلبـن بـخـند و چـو بـلبـل بـگوی
چـه می خـسـبـی ای فـتـنه روزگار؟ بــیـا و مــی لــعــل نـوشــیـن بــیـار
نگـه کـرد شـوریده از خـواب و گـفـت مـرا فـتـنه خـوانی و گـویی مـخـفـت
در ایـام ســلــطــان روشــن نــفــس نـبــیـنـد دگــر فــتــنـه بــیـدار کــس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج