حکایت در معنی عزت محبوب در نظر محب

مــیـان دوعــم زاده وصــلــت فــتــاددو خــورشـیـد سـیـمـای مـهـتــر نـژادیکی را بـه غایت خـوش افتـاده بـوددگـر نـافــر و ســرکــش افــتــاده بــودیکی…

مــیـان دوعــم زاده وصــلــت فــتــاد دو خــورشـیـد سـیـمـای مـهـتــر نـژاد
یکی را بـه غایت خـوش افتـاده بـود دگـر نـافــر و ســرکــش افــتــاده بــود
یکی خـلق و لطـفـی پـریوار داشـت یـــکـــی روی در روی دیـــوار داشـــت
یـکـی خـویـشـتــن را بــیـاراسـتــی دگـر مـرگ خـویش از خـدا خـواسـتـی
پـــســر را نــشــانــدنــد پــیــران ده کـه مـهرت بـر او نـیسـت مـهرش بـده
بـخـندید و گـفـتـا بـه صـد گوسـفـند تــغــابــن نــبــاشــد رهــایـی ز بــنــد
به ناخن پری چهره می کند پوست که هرگز بدین کی شکیبم ز دوست؟
نه صـد گوسـفندم که سـیصـد هزار نـــبــــایـــد بــــه نـــادیـــدن روی یـــار
تـو را هرچـه مشغول دارد ز دوسـت اگـر راسـت خـواهی دلـارامت اوسـت
***
یکی پـیش شوریده حـالی نبـشـت کـه دوزخ تــمـنـا کـنـی یـا بــهـشــت؟
بـگـفـتـا مـپـرس از من این مـاجـری پــســنــدیـدم آنــچ او پــســنــدد مــرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج