حکایت در معنی غلبه وجد و سلطنت عشق

یکـی شـاهدی در سـمرقـند داشـتکـه گـفـتــی بــجــای ســمـر قـنـد داشـتجـــمــالــی گــرو بـــرده از آفـــتـــابز شــوخـــیــش بـــنــیــاد تـــقــوی خـ…

یکـی شـاهدی در سـمرقـند داشـت کـه گـفـتــی بــجــای ســمـر قـنـد داشـت
جـــمــالــی گــرو بـــرده از آفـــتـــاب ز شــوخـــیــش بـــنــیــاد تـــقــوی خـــراب
تـعـالـی الـلـه از حـسـن تـا غـایـتـی کــه پـــنــداری از رحــمــتـــســت آیــتـــی
هـمـی رفـتـی و دیـده هـا در پــیـش دل دوســتـــان کــرده جـــان بـــر خـــیــش
نظر کردی این دوسـت در وی نهفت نــگــه کـــرد بـــاری بـــتـــنــدی و گــفـــت
کـه ای خـیـره سـر چـنـد پـویی پـیم نــدانــی کـــه مـــن مـــرغ دامـــت نــیــم؟
گــرت بــار دیـگـر بــبــیـنـم بــه تــیـغ چــو دشــمــن بـــبـــرم ســرت بــی دریــغ
کسی گفتش اکنون سر خویش گیر از ایـن ســهـل تــر مـطـلـبــی پــیـش گـیـر
نـپــنـدارم ایـن کــام حــاصــل کــنـی مـــبـــادا کـــه جـــان در ســـر دل کـــنـــی
چـو مـفـتـون صـادق مـلـامـت شـنید بـــدرد از درون نـــالـــه ای بـــرکـــشـــیـــد
کــه بــگــذار تــا زخــم تــیـغ هـلــاک بــغــلــطــانــدم لــاشــه در خــون و خــاک
مگر پـیش دشـمن بـگویند و دوسـت که این کشـتـه دسـت و شـمشیر اوسـت
نـمـی بـیـنـم از خـاک کـویـش گـریـز بــــه بــــیــــداد گــــو آبــــرویــــم بــــریــــز
مـرا تـوبـه فـرمـایی ای خـودپـرسـت تــو را تــوبــه زیـن گــفــت اولـی تــرســت
بـبـخـشـای بـر مـن کـه هرچ او کـنـد وگــر قــصــد خـــون اســت نــیــکــو کــنــد
بــســوزانـدم هـر شــبــی آتــشـش ســحــر زنـده گــردم بــه بــوی خــوشــش
اگــر مـیـرم امـروز در کــوی دوســت قــیـامــت زنـم خــیـمـه پــهـلــوی دوســت
مـده تـا تـوانی در این جـنـگ پـشـت که زنده ست سعدی که عشقش بکشت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج