حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت

جــوانـی خــردمـنـد پــاکــیـزه بــومز دریــا بـــرآمـــد بـــه در بـــنـــد رومدر او فـضـل دیـدنـد و فـقـر و تـمـیزنـهـادنـد رخـتــش بــه جـایـی عـزی…

جــوانـی خــردمـنـد پــاکــیـزه بــوم ز دریــا بـــرآمـــد بـــه در بـــنـــد روم
در او فـضـل دیـدنـد و فـقـر و تـمـیز نـهـادنـد رخـتــش بــه جـایـی عـزیـز
مـه عـابــدان گـفـت روزی بــه مـرد که خـاشاک مسجـد بـیفشان و گرد
همان کاین سخن مرد رهرو شنید بـرون رفت و بـازش نشان کس ندید
بــر آن حـمـل کـردنـد یـاران و پــیـر کــه پــروای خــدمـت نـدارد فــقــیـر
دگـر روز خــادم گـرفــتــش بــه راه کـه نـاخــوب کــردی بــه رأی تــبــاه
نـدانسـتـی ای کـودک خـودپـسـند که مردان ز خدمت بـه جـایی رسند
گرستـن گرفت از سر صدق و سوز کــه ای یــار جـــان پـــرور دلــفـــروز
نه گرد اندر آن بـقعه دیدم نه خـاک مـن آلــوده بــودم در آن جــای پــاک
گــرفــتــم قــدم لـاجــرم بــاز پــس که پاکیزه به مسجد از خاک و خس
طـریقت جـز این نیسـت درویش را کــه افــگــنـده دارد تــن خــویـش را
بــلــنــدیـت بــایـد تــواضــع گــزیـن کـه آن بـام را نیسـت سـلم جـز این

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج