حکایت زلیخا با یوسف (ع)

زلیخا چو گشت از می عشق مستبـه دامـان یوسـف درآویـخـت دسـتچــنــان دیـو شــهـوت رضــا داده بــودکه چـون گرگ در یوسف افتـاده بـودبــتـی داشـت بــانـوی م…

زلیخا چو گشت از می عشق مست بـه دامـان یوسـف درآویـخـت دسـت
چــنــان دیـو شــهـوت رضــا داده بــود که چـون گرگ در یوسف افتـاده بـود
بــتـی داشـت بــانـوی مـصـر از رخـام بــر او مـعـتــکـف بــامـدادان و شـام
در آن لـحـظـه رویش بـپـوشـید و سـر مـبــادا کــه زشــت آیـدش در نـظــر
غم آلوده یوسف بـه کنجـی نشسـت بـه سر بـر ز نفس سـتـمگاره دست
زلـیـخـا دو دسـتـش بـبـوسـید و پـای که ای سست پیمان سرکش درآی
بـه سـندان دلـی روی در هم مـکـش بـه تـندی پـریشان مکن وقت خوش
روان گشتـش از دیده بـر چهره جـوی کـه بـرگـرد و ناپـاکـی از من مـجـوی
تـو در روی سـنگـی شـدی شـرمناک مــرا شــرم بـــاد از خــداونــد پـــاک
چـه سـود از پـشـیمـانـی آید بـه کـف چــو سـرمـایـه عـمـر کـردی تــلـف؟
شــراب از پــی ســرخ رویـی خــورنـد وز او عـــاقــبـــت زرد رویــی بـــرنــد
بــه عــذرآوری خــواهـش امــروز کــن کــه فــردا نـمــانـد مـجــال ســخــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج