حکایت سفر حبشه

غــریـب آمـدم در ســواد حــبــشدل از دهر فارغ سر از عیش خـوشبـه ره بـر یکـی دکـه دیـدم بـلـنـدتـنی چـند مسـکـین بـر او پـای بـندبـسـیچ سـفـر کـردم انـ…

غــریـب آمـدم در ســواد حــبــش دل از دهر فارغ سر از عیش خـوش
بـه ره بـر یکـی دکـه دیـدم بـلـنـد تـنی چـند مسـکـین بـر او پـای بـند
بـسـیچ سـفـر کـردم انـدر نـفـس بـیـابـان گـرفـتـم چـو مـرغ از قـفـس
یکی گفت کاین بندیان شب روند نـصـیحـت نگـیرنـد و حـق نـشـنونـد
چو بـر کس نیامد ز دستـت ستم تو را گر جهان شحنه گیرد چه غم؟
نـیـاورده عـامـل غـش انـدر مـیـان نــیــنــدیــشــد از رفــع دیــوانــیــان
وگـر عـفـتـت را فـریـب اسـت زیـر زبـــان حــســابـــت نــگــردد دلــیــر
نـکــونـام را کــس نـگـیـرد اســیـر بـتـرس از خـدای و مـتـرس از امـیـر
چـو خـدمت پـسندیده آرم بـجـای نـیـنـدیـشــم از دشـمـن تــیـره رای
اگـر بـنده کـوشـش کـند بـنده وار عـــزیـــزش بــــدار خــــداونـــدگـــار
وگـر کـنـد رای اسـت در بـنـدگـی ز جـان داری افـتـد بـه خـربــنـدگـی
قـدم پـیش نـه کـز مـلـک بـگـذری کــه گــر بــازمـانـی ز دد کــمـتــری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج