حکایت شحنه مردم آزار

گـزیـری بـه چـاهـی در افـتـاده بــودکــه از هــول او شــیـر نــر مــاده بــودبــدانـدیـش مــردم بــجــز بــد نـدیـدبــیـفـتــاد و عــاجــزتــر از خــو…

گـزیـری بـه چـاهـی در افـتـاده بــود کــه از هــول او شــیـر نــر مــاده بــود
بــدانـدیـش مــردم بــجــز بــد نـدیـد بــیـفـتــاد و عــاجــزتــر از خــود نـدیـد
همـه شـب ز فـریاد و زاری نـخـفـت یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت:
تـو هـرگـز رسـیـدی بـه فـریـاد کـس کـه مـی خــواهـی امـروز فــریـادرس؟
هـمـه تــخـم نـامـردمـی کـاشـتــی بــبــیـن لـاجــرم بــر کـه بــرداشــتــی
کـه بـر جـان ریشـت نـهـد مـرهمـی کــه دلـهـا ز ریـشــت بــنـالـد هـمـی؟
تـو مـا را هـمـی چـاه کـنـدی بـه راه بــســر لـاجــرم در فــتــادی بــه چــاه
دو کس چه کنند از پی خاص و عام یـکـی نـیک مـحـضـر، دگـر زشـت نـام
یکـی تـشـنـه را تـاکـنـد تـازه حـلـق دگــر تــا بـــگــردن درافــتــنــد خــلــق
اگـر بـد کـنـی چـشـم نـیـکـی مـدار کــه هــرگــز نــیــارد گــز انــگــور بـــار
نـپــنـدارم ای در خـزان کـشـتـه جـو کــه گــنـدم ســتــانـی بــه وقــت درو
درخــت زقــوم ار بـــه جــان پــروری مــپـــنــدار هــرگــز کــز او بـــرخـــوری
رطــب نــاور چــوب خــر زهــره بـــار چـو تـخم افگنی، بـر همان چـشم دار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج