حکایت عابد و استخوان پوسیده

شـنیدم کـه یک بـار در حـلـه ایسـخـن گفت بـا عابـدی کله ایکـه من فـر فـرماندهی داشـتـمبـه سـر بـر کـلاه مهی داشـتـمسـپـهرم مدد کرد و نصرت وفاقگـرفـتـم …

شـنیدم کـه یک بـار در حـلـه ای سـخـن گفت بـا عابـدی کله ای
کـه من فـر فـرماندهی داشـتـم بـه سـر بـر کـلاه مهی داشـتـم
سـپـهرم مدد کرد و نصرت وفاق گـرفـتـم بـه بـازوی دولت عـراق
طمع کرده بودم که کرمان خورم کـه ناگه بـخـوردند کـرمان سـرم
بـکن پنبـه غفلت از گوش هوش که از مردگان پندت آید به گوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج