حکایت عضد و مرغان خوش آواز

عـضـد را پــسـر سـخـت رنـجـور بــودشــکــیــب از نــهــاد پــدر دور بــودیـکـی پــارسـا گـفـتـش از روی پــنـدکـه بـگـذار مـرغـان وحـشـی ز بـندقفسهای م…

عـضـد را پــسـر سـخـت رنـجـور بــود شــکــیــب از نــهــاد پــدر دور بــود
یـکـی پــارسـا گـفـتـش از روی پــنـد کـه بـگـذار مـرغـان وحـشـی ز بـند
قفسهای مرغ سحـر خـوان شکست که در بند ماند چو زندان شکست؟
نگه داشت بـر طاق بـسـتـان سـرای یـکـی نـامـور بـلـبـل خـوش سـرای
پـسر صبـحدم سوی بـستان شتافت جـز آن مـرغ بـر طـاق ایوان نـیـافـت
بـخـنـدیـد کـای بـلـبـل خـوش نـفـس تـو از گفت خـود مانده ای در قفس
نـدارد کـســی بــا تــو نـاگـفـتــه کـار ولـیـکـن چـو گـفـتـی دلـیلـش بـیـار
چو سعدی که چندی زبان بسته بود ز طــعــن زبــان آوران رســتــه بــود
کـــســـی گــیــرد آرام دل در کـــنــار کـه از صـحـبــت خـلـق گـیـرد کـنـار
مکن عـیب خـلق، ای خـردمند، فاش به عیب خود از خلق مشغول بـاش
چــو بــاطـل سـرایـنـد مـگـمـار گـوش چو بـی ستر بـینی بـصیرت بـپـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج