حکایت قزل ارسلان با دانشمند

قزل ارسلان قلعه ای سخـت داشتکـه گردن بـه الوند بـر می فـراشـتنه اندیشه از کس نه حاجت به هیچچـو زلـف عـروسـان رهش پـیچ پـیچچــنــان نــادر افــتـــاده …

قزل ارسلان قلعه ای سخـت داشت کـه گردن بـه الوند بـر می فـراشـت
نه اندیشه از کس نه حاجت به هیچ چـو زلـف عـروسـان رهش پـیچ پـیچ
چــنــان نــادر افــتـــاده در روضــه ای کـه بـر لـاجـوردین طـبـق بـیـضـه ای
شـنـیـدم کـه مـردی مـبــارک حـضـور بـــه نــزدیــک شـــاه آمــد از راه دور
حـقـایق شـنـاسـی، جـهـانـدیـده ای هـنــرمــنــدی، آفــاق گــردیـده ای؟
بـــــزرگــــی، زبـــــان آوری کــــاردان حـکـیمـی، سـخـنـگـوی بـسـیاردان
قـزل گـفـت چـنـدین کـه گـردیـده ای چـنین جـای مـحـکـم دگـر دیده ای؟
بـخـندید کـاین قـلعـه ای خـرم اسـت ولـیکـن نـپـندارمـش مـحـکـم اسـت
نه پـیش از تـو گردن کشـان داشتـند دمـی چـنـد بـودنـد و بـگـذاشـتـنـد؟
نـه بــعـد از تـو شـاهـان دیـگـر بــرنـد درخــت امــیــد تـــو را بـــرخــورنــد؟
ز دوران مــــلــــک پــــدر یــــاد کــــن دل از بـــنـــد انــدیــشـــه آزاد کـــن
چـنـان روزگـارش بـه کـنـجـی نشـاند کـه بـر یک پـشـیزش تـصـرف نمـاند
چـو نومید مـاند از همـه چـیز و کـس امیدش بـه فـضـل خـدا مـاند و بـس
بــر مـرد هـشـیـار دنـیـا خـس اسـت که هر مدتـی جای دیگر کس است
چـنـین گـفـت شـوریـده ای در عـجـم بـه کـسـری کـه ای وارث ملک جـم
اگـر مـلـک بـر جـم بـمـاندی و بـخـت تو را چون میسر شدی تاج و تخت؟
اگــر گــنــج قــارون بــه چــنـگ آوری نمـانـد مـگـر آنـچـه بـخـشـی، بـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج