حکایت لقمان حکیم

شـنیدم کـه لقـمان سـیه فـام بـودنــه تــن پـــرور و نــازک انــدام بـــودیـکـی بـنـده خـویـش پـنـداشـتـشزبــون دیـد و در کـار گـل داشــتــشجفا دید و ب…

شـنیدم کـه لقـمان سـیه فـام بـود نــه تــن پـــرور و نــازک انــدام بـــود
یـکـی بـنـده خـویـش پـنـداشـتـش زبــون دیـد و در کـار گـل داشــتــش
جفا دید و بـا جور و قهرش بساخت به سالی سرایی ز بهرش بساخت
چـو پـیـش آمـدش بـنـده رفـتـه بـاز ز لــقــمــانـش آمـد نـهـیـبــی فــراز
بـه پـایش در افـتـاد و پـوزش نـمـود بـخندید لقمان که پـوزش چه سود؟
بـه سالی ز جـورت جـگر خـون کنم به یک ساعت از دل بـدر چون کنم؟
ولـی هم بـبـخـشـایم ای نـیکـمـرد کــه ســود تــو مــا را زیـانـی نـکــرد
تـو آبـاد کردی شـبـسـتـان خـویش مرا حـکمت و معـرفت گشـت بـیش
غلامی است در خیلم ای نیکبخت کـه فـرمـایمـش وقـتـها کـار سـخـت
دگــر ره نـیـازارمــش ســخــت، دل چــو یـاد آیـدم ســخــتــی کــار گـل
هر آن کـس کـه جـور بـزرگـان نبـرد نـسـوزد دلـش بــر ضـعـیـفـان خــرد
گر از حـاکمان سـخـتـت آید سخـن تـو بــر زیـردسـتـان درشـتـی مـکـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج