حکایت مجنون و صدق محبت او

به مجنون کسی گفت کای نیک پیچـه بـودت کـه دیـگـر نـیـایـی بـه حـی؟مـگـر در سـرت شـور لـیـلـی نـمـانـدخـیالـت دگـر گـشـت و مـیلـی نـمـانـد؟چـو بـشـنـید …

به مجنون کسی گفت کای نیک پی چـه بـودت کـه دیـگـر نـیـایـی بـه حـی؟
مـگـر در سـرت شـور لـیـلـی نـمـانـد خـیالـت دگـر گـشـت و مـیلـی نـمـانـد؟
چـو بـشـنـید بـیـچـاره بـگـریسـت زار کـه ای خــواجــه دسـتــم ز دامـن بــدار
مـرا خــود دلـی دردمـنـدســت ریـش تــو نـیـزم نـمـک بــر جــراحــت مــریـش
نـــه دوری دلـــیــل صـــبـــوری بـــود کـــه بــــســـیـــار دوری ضـــروری بـــود
بــگـفـت ای وفـادار فـرخــنـده خــوی پــیـامـی کــه داری بــه لـیـلـی بــگــوی
بـگـفـتـا مـبـر نـام مـن پـیش دوسـت که حیف است نام من آن جا که اوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج