حکایت مرد درویش و همسایه توانگر

بـــلــنــد اخـــتـــری نــام او بـــخــتـــیــارقـوی دســتــگـه بــود و سـرمـایـه داربـــه کــوی گــدایــان درش خــانــه بـــودزرش هـمـچـو گـنـدم بـه…

بـــلــنــد اخـــتـــری نــام او بـــخــتـــیــار قـوی دســتــگـه بــود و سـرمـایـه دار
بـــه کــوی گــدایــان درش خــانــه بـــود زرش هـمـچـو گـنـدم بـه پـیمـانـه بـود
چــو درویــش بـــیــنــد تـــوانــگــر بـــنــاز دلــش بــیــش ســوزد بــه داغ نــیــاز
زنـی جـنـگ پـیوسـت بـا شـوی خـویـش شبـانگه چو رفتـش تـهیدست، پـیش
که کس چون تو بدبـخت، درویش نیست چو زنبور سرخت جز این نیش نیست
بـــیــامــوز مـــردی ز هــمـــســـایــگـــان کــه آخـــر نــیــم قــحـــبـــه رایــگــان
کسان را زر و سیم و ملک است و رخت چـرا همچـو ایشـان نه ای نیکبـخـت؟
بــــرآورد صــــافـــی دل صــــوف پــــوش چـو طـبـل از تـهـیگـاه خـالـی خـروش
کـه مـن دســت قـدرت نـدارم بــه هـیـچ بـه سـرپـنجـه دسـت قـضـا بـر مـپـیچ
نــکـــردنــد در دســـت مـــن اخـــتـــیــار کـه مـن خـویشـتـن را کـنـم بـخـتـیـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج